Tù chung thân thực tế phải ngồi tù trong bao nhiêu lâu?

tù chung thân

tù chung thân