Vẽ sơn, ném bẩn lên nhà người khác sẽ bị phạt nặng

Vẽ sơn, ném bẩn lên nhà người khác sẽ bị phạt nặng

Vẽ sơn, ném bẩn lên nhà người khác sẽ bị phạt nặng