Chế độ người hướng dẫn tập sự viên chức như thế nào?

bởi Anh
Chế độ người hướng dẫn tập sự viên chức

Khi một người bắt đầu tham gia tập sự viên chức thì cần phải có người thực hiện hướng dẫn việc tập sự này. Người hướng dẫn tập sự viên chức cần là người có kinh nghiệm, thời gian hoạt động đủ lâu trong lĩnh vực mà viên chức tập sự cũng như có kiến thức chuyên môn có thể hỗ trợ viên chức thực hiện công việc của mình. Khi một người nhận hướng dẫn tập sự viên chức thì cần phải bỏ thời gian cũng như có kế hoạch hướng dẫn cụ thể nên chế độ đối với nhóm đối tượng này cũng có nhiều đặc cách khác nhau. Để giúp bạn đọc có cái nhìn rõ hơn về vấn đề này mời bạn đón đọc bài viết “Chế độ người hướng dẫn tập sự viên chức” dưới đây của chúng tôi.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Viên Chức 2010

Chế độ người hướng dẫn tập sự viên chức

Người hướng dẫn tập sự viên chức là những người làm trong bộ máy nhà nước và có kinh nghiệm chuyên môn cao. Khi được làm người hướng dẫn tập sự bạn cũng phải là người có thể giao tiếp, kết nối các nhân viên khác với nhau để người mới tập sự có thể có thời gian trải nghiệm với công việc cũng như hoà đồng với môi trường. Thời gian bạn hướng dẫn cho viên chức tập sự sẽ kéo dài từ 6 tháng đến 12 tháng nên cũng sẽ có những khoản hỗ trợ nhất định cho bạn trong thời gian này.

Thứ nhất, về chế độ tập sự được quy định theo Điều 21 Nghị định 115/2020/NĐ-CP như sau:

– Người được tuyển dụng vào viên chức phải thực hiện chế độ tập sự để làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.

– Thời gian tập sự được quy định như sau:

+ 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo đại học. Riêng đối với chức danh nghề nghiệp bác sĩ là 09 tháng;

+ 09 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo cao đẳng;

+ 06 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo trung cấp.

+ Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự.

Trường hợp người tập sự nghỉ ốm đau hoặc có lý do chính đáng dưới 14 ngày mà được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập nơi người được tuyển dụng vào viên chức đang thực hiện chế độ tập sự đồng ý thì thời gian này được tính vào thời gian tập sự.

– Nội dung tập sự:

+ Nắm vững quy định của pháp luật viên chức về quyền, nghĩa vụ của viên chức, những việc viên chức không được làm; nắm vững cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị sự nghiệp công lập nơi công tác; nội quy, quy chế làm việc của đơn vị; chức trách, nhiệm vụ và yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng;

+ Trau dồi kiến thức và rèn luyện năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng;

+ Tập giải quyết, thực hiện các công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.

– Trong thời gian thực hiện chế độ tập sự, đơn vị sự nghiệp công lập quản lý, sử dụng viên chức phải cử viên chức tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp trước khi bổ nhiệm. Thời gian tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng được tính vào thời gian thực hiện chế độ tập sự.

– Không thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự tương ứng với thời gian tập sự của chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng quy định tại khoản 2 Điều này. Đối với các trường hợp không thực hiện chế độ tập sự, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải cử viên chức tham gia khóa bồi dưỡng để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp viên chức trước khi bổ nhiệm.

– Không bố trí, phân công công tác đối với người được tuyển dụng đang trong thời gian thực hiện chế độ tập sự sang vị trí việc làm khác vị trí được tuyển dụng ở trong cùng đơn vị sự nghiệp công lập hoặc sang đơn vị sự nghiệp công lập khác.

Thứ hai, về hướng dẫn tập sự được quy định tại Điều 22 Nghị định 115/2020/NĐ-CP như sau:

– Đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm hướng dẫn người tập sự nắm vững và tập làm những công việc theo yêu cầu nội dung tập sự quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định này.

– Chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày viên chức đến nhận việc, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải ra quyết định bằng văn bản cử viên chức giữ chức danh nghề nghiệp bằng hoặc cao hơn, có năng lực, kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ để hướng dẫn người tập sự.

Như vậy, trên đây là các quy định về chế độ tập sự và hướng dẫn tập sự đào tạo bồi dưỡng viên chức.

Người hướng dẫn tập sự viên chức được hưởng phụ cấp bao nhiêu?

Người hướng dẫn viên chức tập sự sẽ có thêm một khoản phụ cấp. Đây là khoản tiền giúp cho việc hướng dẫn hỗ trợ của bạn. Khi bạn thực hiện hướng dẫn hỗ trợ viên chức thì sẽ có thêm khoản phụ cấp trách nhiệm cho bạn và khoản tiền này được nhân lên trong suốt khoáng thời gian bạnh thực hiện việc hướng dẫn tập sự. Khi quá trình tập sự kết thúc thì những phúc lợi liên quan đến việc tập sự này cũng được chấm dứt và các chế độ thông thường trước khi hướng dẫn tập sự sẽ được giữ nguyên.

Căn cứ Điều 23 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về chế độ, chính sách đối với người tập sự và người hướng dẫn tập sự viên chức, cụ thể như sau:

Chế độ, chính sách đối với người tập sự và người hướng dẫn tập sự

 1. Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của chức danh nghề nghiệp tuyển dụng. Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 2 chức danh nghề nghiệp tuyển dụng; trường hợp người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 3 của chức danh nghề nghiệp tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật.
 2. Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của chức danh nghề nghiệp tương ứng với trình độ đào tạo quy định tại khoản 1 Điều này trong các trường hợp sau:
  a) Làm việc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;
  b) Làm việc trong các ngành, nghề độc hại, nguy hiểm;
  c) Hoàn thành nghĩa vụ quân sự; nghĩa vụ tham gia công an nhân dân; sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.
 3. Thời gian tập sự không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương.
 4. Người hướng dẫn tập sự được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm bằng 0,3 mức lương cơ sở trong thời gian hướng dẫn tập sự.
 5. Trong thời gian tập sự, người hướng dẫn tập sự và người tập sự còn được hưởng các chế độ tiền thưởng và phúc lợi khác (nếu có) theo quy định của Nhà nước và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.
  Theo đó trong thời gian hướng dẫn tập sự, người hướng dẫn tập sự viên chức được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm bằng 0,3 mức lương cơ sở.

Trong thời gian tập sự, người hướng dẫn tập sự còn được hưởng các chế độ tiền thưởng và phúc lợi khác (nếu có) theo quy định của Nhà nước và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

Chế độ người hướng dẫn tập sự viên chức
Chế độ người hướng dẫn tập sự viên chức

Người hướng dẫn tập sự viên chức phải đáp ứng điều kiện gì?

Không phải ai cũng có thể trở thành người hướng dẫn tập sự cho viên chức nếu bạn không thể đáp ứng được những điều kiện đưa ra sau đây thì bạn sẽ không thể trở thành một người hướng dẫn tập sự cho viên chức. Đầu tiên bạn cần phải có kinh nghiệm, năng lực cũng như chức danh cao hơn viên chức tập sự. Khi này thì việc hướng dẫn tập sự mới được thông qua. Ngoài ra bạn cũng cần phải là một người có thể kết nối viên chức tập sự với tập thể và giúp viên chức tập sự hoà đồng hơn với môi trường làm việc.

Căn cứ Điều 22 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về hướng dẫn tập sự viên chức, cụ thể như sau:

Hướng dẫn tập sự

 1. Đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm hướng dẫn người tập sự nắm vững và tập làm những công việc theo yêu cầu nội dung tập sự quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định này.
 2. Chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày viên chức đến nhận việc, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải ra quyết định bằng văn bản cử viên chức giữ chức danh nghề nghiệp bằng hoặc cao hơn, có năng lực, kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ để hướng dẫn người tập sự.
  Theo đó người tập sự phải là viên chức giữ chức danh nghề nghiệp bằng hoặc cao hơn, có năng lực, kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ để hướng dẫn người tập sự.

Mời bạn xem thêm

Khuyến nghị

Với phương châm “Đưa luật sư đến ngay tầm tay bạn”, LSX sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn luật dân sự tới quý khách hàng. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành và đội ngũ chuyên gia pháp lý chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng tháo gỡ vướng mắc, không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề “Chế độ người hướng dẫn tập sự viên chức”. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả, LSX với đội ngũ luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thắc mắc hay nhu cầu dịch vụ của quý khách hàng về tư vấn pháp lý làm sổ đỏ đất ruộng. Thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline: 0833.102.102

Câu hỏi thường gặp

Thời gian tập sự có được được tính vào thời gian xét nâng bậc lương không?

– Người hướng dẫn tập sự được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm bằng 0,3 mức lương cơ sở trong thời gian hướng dẫn tập sự.
– Trong thời gian tập sự, người hướng dẫn tập sự và người tập sự còn được hưởng các chế độ tiền thưởng và phúc lợi khác (nếu có) theo quy định của Nhà nước và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.
Như vậy, theo như quy định nêu trên thì thời gian tập sự sẽ không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương. Bên cạnh đó thì Điều 23 cũng có quy định về các chế độ và chính sách của viên chức tập sự sẽ được hưởng. Tùy vào từng trường hợp sẽ có các mức hưởng khác nhau theo pháp luật quy định.

Chấm dứt hợp đồng làm việc đối với người tập sự trong trường hợp nào?

Về việc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với người tập sự được quy định tại Điều 25 Nghị định 15/2020/NĐ-CP như sau:
– Người tập sự bị chấm dứt hợp đồng làm việc và hủy bỏ quyết định tuyển dụng khi không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc có hành vi vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.
– Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hợp đồng làm việc và báo cáo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức hủy bỏ quyết định tuyển dụng đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.
– Người tập sự bị chấm dứt hợp đồng làm việc được đơn vị sự nghiệp công lập trợ cấp 01 tháng lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe về nơi cư trú.
Như vậy, người tập sự bị chấm dứt hợp đồng làm việc và hủy bỏ quyết định tuyển dụng khi không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc có hành vi vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật. Ngoài ra thì người tập sự bị chấm dứt hợp đồng làm việc được đơn vị sự nghiệp công lập trợ cấp 01 tháng lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe về nơi cư trú.

Thời gian tập sự viên chức là bao lâu?

Căn cứ Điều 21 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về chế độ tập sự viên chức, cụ thể như sau:
Chế độ tập sự

Thời gian tập sự được quy định như sau:
a) 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo đại học. Riêng đối với chức danh nghề nghiệp bác sĩ là 09 tháng;
b) 09 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo cao đẳng;
c) 06 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo trung cấp.
d) Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự.
Trường hợp người tập sự nghỉ ốm đau hoặc có lý do chính đáng dưới 14 ngày mà được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập nơi người được tuyển dụng vào viên chức đang thực hiện chế độ tập sự đồng ý thì thời gian này được tính vào thời gian tập sự.

Theo đó thời gian tập sự dài hay ngắn phụ thuộc vào trình độ đào tạo của các chức danh nghề nghiệp được quy định cụ thể như trên.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm