Kế hoạch sử dụng đất là gì?

bởi Hữu Duy
Kế hoạch sử dụng đất là gì

Đất đai là một tài sản vô cùng quý giá, thuộc quyền sở hữu của toàn dân, do Nhà nước đứng ra đại diện quản lý. Việc sử dụng đất cần phải được lên kế hoạch rõ ràng, cụ thể. Vậy kế hoạch sử dụng đất là gì? Hãy cùng Luật sư X tìm hiểu qua bài viết sau đây nhé!

Căn cứ pháp lý

Kế hoạch sử dụng đất là gì?

Căn cứ vào Điều 3 Luật đất đai 2013, Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Kế hoạch sử dụng đất các cấp

Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

a) Căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh:

 Kế hoạch sử dụng đất 05 năm cấp quốc gia; qui hoạch sử dụng đất cấp tỉnh;

– Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm và hàng năm của cấp tỉnh;

– Nhu cầu sử dụng đất 05 năm của các ngành, lĩnh vực, của cấp tỉnh;

– Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh kì trước;

– Khả năng đầu tư, huy động nguồn lực để thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

b) Nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh:

– Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh kì trước;

– Xác định diện tích các loại đất qui định đến từng đơn vị hành chính cấp huyện;

– Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đất qui định đến từng đơn vị hành chính cấp huyện;

– Xác định qui mô, địa điểm công trình, dự án cấp quốc gia và cấp tỉnh sử dụng đất vào các mục đích qui định đến từng đơn vị hành chính cấp huyện;

Đối với dự án hạ tầng kĩ thuật, xây dựng, chỉnh trang khu đô thị, khu dân cư nông thôn thì phải đồng thời xác định vị trí, diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh.

Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

a) Căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện:

– Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh;

– qui hoạch sử dụng đất cấp huyện;

– Nhu cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch của các ngành, lĩnh vực, của các cấp;

– Khả năng đầu tư, huy động nguồn lực để thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

b) Nội dung kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện bao gồm:

– Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước;

– Xác định diện tích các loại đất đã được phân bổ trong kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và diện tích các loại đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp huyện, cấp xã trong năm kế hoạch;

– Xác định vị trí, diện tích đất phải thu hồi để thực hiện công trình, dự án sử dụng đất vào mục đích qui định đến từng đơn vị hành chính cấp xã.

Đối với dự án hạ tầng kĩ thuật, xây dựng, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn thì phải đồng thời xác định vị trí, diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh;

– Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đối với các loại đất phải xin phép đến từng đơn vị hành chính cấp xã;

– Lập bản đồ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện;

– Giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất. (Theo Luật đất đai năm 2013)

Kế hoạch sử dụng đất là gì
Kế hoạch sử dụng đất là gì?

Hệ thống quy hoạch kế hoạch sử dụng đất

Quy hoạch sử dung đất bao gồm các cấp: Quốc gia, cấp huyện, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh. Còn đối với cấp tỉnh thực hiện phương án phân bổ, khoanh vùng theo chức năng cũng như theo từng loại đất của đơn vị hành chính cấp huyện đây cũng chính là nội dung quy hoạch đất của cấp tỉnh.

Kế hoạch sử dụng đất bao gồm: Kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện và quốc phòng, an ninh.

Thời gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Đối với quy hoạch sử dụng đất phải là mười năm và cần phải đưa ra được tầm nhìn ít nhất là từ ba mười năm đến năm mươi năm và từ hai mươi năm đến ba mươi năm đối với cấp huyện.

Thời gian kế hoạch sử dụng đất sẽ có thời gian ít hơn đối với quy hoạch sử dụng đất đối với cấp quốc gia, cấp tỉnh hay đất thuộc quốc phòng, an ninh thì có thời gian là năm năm, còn cấp huyện phải hàng năm.

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia

Những căn cứ để lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia cần phải có những yếu tố sau: Tiềm năng đất của nhà nước, hiện trạng đất đang được sử dụng và hiện còn, điều kiện về kinh tế xã hội cũng như tự nhiên của quốc gia như thế nào và hiệu quả của quy hoạch sử dụng đất thơi kỳ trước ra sao để khắc phục những vướng mắc, phát huy những kết quả đạt được ở thời kỳ này, đưa ra quy hoạch phù hợp và mang lại hiệu quả hơn.

Ngoài ra xác định quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia cần xác định được nhu cầu sử dụng đất của mỗi ngành, mỗi lĩnh vực để cân đối, phù hợp, đảm bảo được sự phát triển bền vững của mỗi ngành, mỗi lĩnh vực.

Khi xây dựng kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia cần căn cứ theo những tiêu chí sau: Đầu tiên phải trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, sau đó còn phải căn cứ trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm năm cũng như hằng năm của cả nước. Ngoài ra còn phải căn cư trên kết quả thực hiên kế hoạch sử dụng đất của kỳ trước đạt kết quả gì và có vướng mắc gì để rút kinh nghiệm, nhu cầu sử dụng đất của các lĩnh vực, ngành, cấp tỉnh trong thời hạn năm năm.

Trong kế hoạch sử dụng đất cần phải có các nội dung đánh giá được kết quả kế hoạch sử dụng đất của thời kỳ trước, phân tích được cái đạt được và cái chưa đạt được, cái phù hợp với chưa phù hợp để từ đó đưa ra được kế hoạch sử dụng đất trong thời kỳ này phù hợp hơn, mang lại hiệu quả hơn.

Không chỉ vậy mà còn cần xác định được cho từng vùng kinh tế – xã hội, đơn vị hành chính trong vòng năm năm, đưa ra được các giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất, xác định được loại đất.

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

Việc lập quy hoạch đất cấp huyện phải dựa trên cơ sở quy hoạch của cấp tỉnh đã đưa ra, điều kiện kinh tế xã hội tại địa phương mình, hiện trạng đất, kết quả thực hiện quy hoạch của kỳ trước, mức độ phát triển cũng như định hướng của khoa học công nghệ của địa phương và nhu cầu sử dụng đất của đia phương.

Nội dung quy hoạch sử dụng đất cần có các nội dung sau: Đưa ra được hướng sử dụng đất trong mười năm tới, chỉ tiêu sử dụng đất ra sao, chưc năng sử dụng đất của mỗi khu vực, các loại đất ở cấp xã có diện tích như thế nào để xác định được mục đích sử dụng đất, đưa ra được giải pháp sử dụng đất.

Trong kế hoạch sử dụng đất cấp huyện phải căn cứ trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đã có, nhu cầu sử dụng đất, tiềm năng đầu tư, huy động được nguồn vốn để phát triển kinh tế xã hội của địa phương nhằm khai thác được triệt để nguồn tài nguyên đất.

Nội dung kế hoạch cần phải có đánh giá được kết quả thực hiện kế hoạch của kỳ trước đưa ra, xác định diện tích loại đất, nhu cầu sử dụng của mỗi loại đất, có vị trí cũng như diện tích mỗi loại đất rõ ràng, diện tích cần phải thu hồi cũng như diện tích cần chuyển mục đích sử dụng đất.

Trong nôi dung kế hoạch thì cơ quan có thẩm quyền phải lập được bản đồ kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện, thể hiện được vị trí cần thu hồi hay vị trí cần chuyển mục đích sử dụng đất. Đưa ra được những giải pháp thực hiện vấn đề sử dụng đất khi có những thay đổi hay vướng mắc.

Trường hợp khu vực đã có quy hoạch đô thị của cơ quan có thẩm quyền và đã được phê duyệt thì sẽ không tiến hành lập quy hoạch sử dụng đất nhưng phải có kế hoạch sử dụng đất phù hợp va đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và quy hoạch đô thị của quận phải phù hợp với quy hoạch đô thị của tỉnh đã được phê duyệt, không phù hợp thì phải điều chính sao cho phù hợp.

Nguyên tắc trong lập kế hoạch sử dụng đất

Việc lập kế hoạch sử dụng đất cần phải đảm bảo 04 nhóm nguyên tắc sau: 

  • Việc lập kế hoạch sử dụng đất phải phù hợp với chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, đồng thời phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cùng cấp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 
  • Đối với kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh phải phù hợp với phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh. 
  • Bên cạnh đó, kế hoạch sử dụng đất cần có các phương án sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả, đảm bảo khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử – văn hóa và danh lam thắng cảnh.
  • Cần phải có sự thống nhất trong kế hoạch sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, địa phương với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và phê duyệt.  

Mời bạn xem thêm bài viết

Thông tin liên hệ

Trên đây là tư vấn của Luật Sư X về vấn đề “Kế hoạch sử dụng đất là gì?”. Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Mọi thắc mắc về thủ tục pháp lý có liên quan như: giá đền bù đất, mã số thuế cá nhân tra cứu, công chứng ủy quyền tại nhà, mẫu đơn xin xác nhận độc thân, tra cứu quy hoạch xây dựng, điều kiện cấp phép bay flycam,… Quý khách vui lòng liên hệ Luật Sư X để được hỗ trợ, giải đáp. 

Để được tư vấn cũng như trả lời những thắc mắc của khách hàng trong và ngoài nước thông qua web Luatsux.vn, lsx.vn, web nước ngoài Lsxlawfirm,…

Hãy liên hệ: 0833.102.102.

Câu hỏi thường gặp

Quy hoạch sử dụng đất là gì?

Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định. (Khoản 2 Điều 3 Luật đất đai 2013)

Kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là bao nhiêu lâu?

– Kỳ quy hoạch sử dụng đất là 10 năm.
– Kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh và kỳ kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh là 05 năm. Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hàng năm.

Nội dung thẩm định quy hoạch sử dụng đất bao gồm những gì?

– Cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học của việc lập quy hoạch sử dụng đất;
– Mức độ phù hợp của phương án quy hoạch sử dụng đất với chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của quốc gia và địa phương; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực;
– Hiệu quả kinh tế – xã hội, môi trường;
– Tính khả thi của phương án quy hoạch sử dụng đất.

4/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm