Mẫu đơn xin xác nhận là người gốc Việt Nam

Mẫu đơn xin xác nhận là người gốc Việt Nam

Luật sư X xin cung cấp mẫu đơn xin xác nhận là người gốc Việt Nam để anh chị em Việt Kiều dễ dàng hoàn thiện và sử dụng

Căn cứ pháp lý:

  • Luật quốc tịch 2008;
  • Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-BTP-BNG-BCA

Nội dung tư vấn

Việc có xác nhận quốc tịch Việt Nam rất quan trọng khi Việt Kiều mua nhà ở lâu dài, thành lập doanh nghiệp mà không thông qua thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

Dưới đây Luật sư X xin cung cấp mẫu đơn xác nhận nguồn gốc Việt Nam giúp quý khách tiện sử dụng.

Tham khảo thêm bài viết: Dịch vụ nhập tịch, trở lại quốc tịch Việt Nam

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………….., ngày ………. tháng ……… năm ……….

TỜ KHAI  XÁC NHẬN LÀ NGƯỜI GỐC VIỆT NAM

Kính gửi:…. (tên cơ quan tiếp nhn, giải quyết hồ sơ)

Họ và tên người yêu cầu: ……………………..……. Giới tính: ………….……

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………

Nơi sinh: ………………………………………….………………………………

Địa chỉ cư trú:  ……………………………………………………………………

Nơi thường trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh (nếu có): ………………………

…………………………………………………………………………………….

Quốc tịch nước ngoài (nếu có): …………………………………………..………

Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: ………………….

số …………………………., cấp ngày ……… tháng ……. năm ………………

tại …………………………………………………………………………………

Giấy tờ để chứng minh là người đã từng có quốc tịch Việt Nam theo huyết thống, giấy tờ chứng minh là con, cháu của người mà khi sinh ra có quốc tịch Việt Nam theo huyết thống:

1) ……………………………………………………………………………….…

2) ………………………………………………….………………………………

3) ………………………….………………………………………………………

Đề nghị Quý Cơ quan cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình./.

NGƯỜI KHAI
(ký, ghi rõ họ, tên)