Mẫu đơn yêu cầu giám định tâm thần 2024

bởi Anh
Mẫu đơn yêu cầu giám định tâm thần 2024

Xin chào Luật sư, gia đình tôi có một người cô ruột bị tâm thần. Hiện nay ông bà tôi đã mất và bố tôi là người thân duy nhất cũng là người hiện đang chăm sóc và nuôi dưỡng cô. Ông bà tôi có để lại một mảnh đất cho bố tôi và cô tôi nhưng hiện cô tôi bị tâm thần nên không thể đứng tên tài sản này được. Tôi muốn hỏi Luật sư mẫu đơn giám định tâm thần mới hiện nay để hoàn thành hồ sơ làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Vấn đề của bạn sẽ được LSX giải đáp qua bài viết “Mẫu đơn yêu cầu giám định tâm thần 2024” dưới đây.

Căn cứ pháp lý

  • Quyết định 2999/QĐ-BYT năm 2022

Người tham gia giám định pháp y tâm thần là những ai?

Người tham gia giám định tâm thần là người có chuyên môn trong lĩnh vực tâm thần. Thường là bác sĩ tâm thần có thời gian đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực này có thể đưa ra các phán đoán về bệnh tình của người có nhu cầu hoặc có yêu cầu giám định tâm thần.

Căn cứ tại tiểu mục I Mục A Quy trình Giám định pháp y Tâm thần ban hành kèm theo Quyết định 2999/QĐ-BYT năm 2022 thì người giám định pháp y tâm thần được quy định như sau:

– Người giám định pháp y tâm thần là người được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm làm Giám định viên pháp y tâm thần (sau đây gọi tắt là giám định viên, viết tắt là GĐV) theo quy định của Luật giám định tư pháp 2012. Mỗi trường hợp giám định pháp y tâm thần thông thường có 03 GĐV tham gia. Trường hợp phức tạp, có khó khăn trong việc xác định bệnh, đánh giá năng lực hành vi, có sự tham gia của nhiều chuyên khoa khác nhau, giám định lại lần thứ nhất (giám định lại lần I) thì có thể có 05 GĐV tham gia. Trường hợp giám định lại lần thứ hai (giám định lại lần II), giám định đặc biệt thì có thể mời thêm chuyên gia về giám định pháp y tâm thần, nhưng tổng số không quá 09 GĐV/01 ca giám định.

– Điều dưỡng quản lý, theo dõi và chăm sóc đối tượng giám định. Mỗi trường hợp giám định cần phải có 02 điều dưỡng viên giúp việc.

>> Xem thêm: Quy trình đăng ký kiểm dịch thực vật nhập khẩu

Mẫu đơn yêu cầu giám định tâm thần 2024
Mẫu đơn yêu cầu giám định tâm thần 2024

Quy trình giám định pháp y tâm thần theo hình thức giám định nội trú gồm những bước nào?

Để có thể đưa ra được một quyết định bệnh lý về mặt tâm thần thì người giám định cần phải thực hiện rất nhiều các kiểm tra khác nhau. Những kiểm tra này giúp xem xét tổng quát các mặt về tâm lý của người tham gia kiểm tra từ đó có thể đưa ra kết luận rằng người này có bị các vấn đề về tâm thần hay không.

Căn cứ tại tiểu mục I Mục B Quy trình giám định pháp y tâm thần 30 bệnh/ rối loạn tâm thần thường gặp kèm theo Quyết định 2999/QĐ-BYT năm 2022 ghi nhận về việc giám định tâm thần theo hình thức nội trú như sau:

Giám định nội trú là giám định tại cơ sở giám định pháp y tâm thần, áp dụng đối với những trường hợp chẩn đoán bệnh và xác định năng lực hành vi của đối tượng giám định khó khăn và phức tạp, gồm các bước sau:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ trưng cầu hoặc yêu cầu giám định:

– Hồ sơ trưng cầu giám định quy định tại điểm 3 khoản III phần A hoặc hồ sơ yêu cầu giám định tại điểm 4 khoản III phần A Quy trình này phải gửi tới Tổ chức pháp y tâm thần để nghiên cứu, xem xét trước khi quyết định việc tiếp nhận trưng cầu hoặc tiếp nhận yêu cầu giám định;

– Việc tiếp nhận trưng cầu hoặc yêu cầu giám định và giao nhận hồ sơ trưng cầu hoặc yêu cầu giám định quy định tại các khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 27 Luật giám định tư pháp;

– Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trưng cầu hoặc yêu cầu giám định, Tổ chức pháp y tâm thần phải có văn bản trả lời người trưng cầu hoặc người yêu cầu giám định về việc tiếp nhận đối tượng giám định. Trường hợp không đồng ý tiếp nhận trưng cầu hay yêu cầu giám định thì trong văn bản phải nêu rõ lý do từ chối.

– Tổ chức giám định pháp y tâm thần có thể từ chối giám định khi có một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 11 Luật giám định tư pháp 2012 (được sửa đổi bổ sung bởi khoản 7 Điều 1 Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020).

Bước 2: Tiếp nhận đối tượng giám định

Sau khi Thủ trưởng hoặc người được ủy quyền của Tổ chức pháp y tâm thần đồng ý tiếp nhận bằng văn bản, người trưng cầu hoặc người yêu cầu giám định đưa đối tượng giám định đến bàn giao cho Tổ chức pháp y tâm thần. Việc giao, nhận đối tượng giám định thực hiện theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 27 Luật giám định tư pháp và phải lập biên bản tiếp nhận đối tượng giám định theo mẫu số 2 hoặc mẫu số 4 Phụ lục 2, hoặc mẫu số 2 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 23/2019/TT-BYT.

Bước 3: Phân công người tham gia giám định:

Thủ trưởng Tổ chức pháp y tâm thần ra quyết định phân công người tham gia giám định pháp y tâm thần. Các giám định viên pháp y tâm thần được phân công tham gia giám định pháp y tâm thần (sau đây gọi tắt là giám định viên tham gia giám định) hoạt động theo cơ chế giám định tập thể quy định tại khoản 3 Điều 28 của Luật giám định tư pháp, trong đó phân công một giám định viên chủ trì và một giám định viên thư ký.

Bước 4: Nghiên cứu hồ sơ trưng cầu hoặc yêu cầu giám định:

Giám định viên được phân công tham gia giám định phải nghiên cứu hồ sơ do người trưng cầu hoặc người yêu cầu giám định cung cấp. Trường hợp cần thiết, giám định viên tham gia giám định thống nhất đề nghị tổ chức trưng cầu hoặc người yêu cầu bổ sung tài liệu hoặc cử giám định viên trực tiếp cùng người được người trưng cầu hoặc người yêu cầu giám định đi thu thập thêm tài liệu. Giám định viên thư ký tổng hợp tất cả các tài liệu có liên quan đến đối tượng giám định.

Bước 5: Theo dõi đối tượng giám định:

– Đối tượng giám định được đưa vào buồng theo dõi. Trường hợp cần thiết phải theo dõi bằng camera.

– Giám định viên tham gia giám định theo dõi sát, ghi chép đầy đủ, trung thực mọi diễn biến của đối tượng giám định vào bệnh án theo dõi giám định pháp y tâm thần do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành:

+ Trường hợp cần điều trị cho đối tượng giám định: Đối tượng giám định được tổ chức pháp y tâm thần hội chẩn theo quy định của Bộ Y tế và thống nhất hướng điều trị. Ngoài giờ hành chính, nếu đối tượng giám định cần xử trí cấp cứu thì bác sĩ trực khám, xử trí và ghi chép diễn biến của đối tượng giám định vào bệnh án theo dõi giám định pháp y tâm thần.

+ Thời gian theo dõi giám định tối đa là 06 (sáu) tuần/01 (một) đối tượng giám định.

+ Trường hợp cần kéo dài thời gian theo dõi giám định, giám định viên tham gia giám định thống nhất báo cáo Thủ trưởng Tổ chức pháp y tâm thần để xem xét quyết định việc kéo dài thời gian theo dõi và thông báo cho cơ quan trưng cầu hoặc cá nhân yêu cầu giám định bằng văn bản và nêu rõ lý do (thời gian kéo dài không quá 03 (ba) tuần)

Bước 6: Khám lâm sàng đối tượng giám định:

+ Khám tâm thần: khám chi tiết, tỷ mỉ tất cả các hoạt động tâm thần;

+ Khám nội khoa và khám thần kinh;

+ Khám các chuyên khoa khác (nếu cần thiết);

Bước 7: Thăm khám cận lâm sàng đối với đối tượng giám định:

Tùy từng trường hợp cụ thể, giám định viên chỉ định cho đối tượng giám định làm xét nghiệm cần thiết.

Bước 8: Giám định viên thư ký tổng hợp tất cả các tài liệu có liên quan đến đối tượng giám định.

Bước 9: Họp giám định viên tham gia giám định.

Bước 10: Kết luận giám định theo tiêu chuẩn y học và kết luận về khả năng nhận thức, điều khiển hành vi.

Bước 11: Lập hồ sơ giám định và lưu trữ hồ sơ

Bước 12: Kết thúc giám định

– Tổ chức pháp y tâm thần bàn giao lại đối tượng giám định cho người trưng cầu hoặc người yêu cầu giám định.

– Tổ chức pháp y tâm thần trả kết luận giám định trực tiếp cho người được người trưng cầu giám định hoặc người yêu cầu giám định cử tới (có chữ ký biên nhận)

30 bệnh, rối loạn và hành vi tâm thần thường gặp trong giám định pháp y tâm thần là gì?

Ngày 03/11/2022, Bộ Y tế ban hành quy trình giám định pháp y tâm thần 30 bệnh/ rối loạn tâm thần thường gặp kèm theo Quyết định 2999/QĐ-BYT năm 2022.

Theo quy định tại Phần 2 Quy trình giám định pháp y tâm thần ban hành kèm theo Quyết định 2999/QĐ-BYT năm 2022 ghi nhận 30 bệnh, rối loạn tâm thần và hành vi thường gặp gồm:

– Mất trí trong bệnh pick (F02.0)

– Mất trí không biệt định (F03)

– Các rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng cần sa (F12)

– Các rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng cocaine (F14)

– Các rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất kích thích khác bao gồm cafeine (F15)

– Tâm thần phân liệt thể căng trương lực (F20.2)

– Rối loạn loạn thần đa dạng cấp với các triệu chứng của tâm thần phân liệt (F23.1)

– Hưng cảm nhẹ (F30.0)

– Rối loạn cảm xúc lưỡng cực, hiện tại giai đoạn hỗn hợp (F31.6)

– Rối loạn cảm xúc lưỡng cực, hiện tại thuyên giảm (F31.7)

– Giai đoạn trầm cảm nhẹ (F32.0)

– Giai đọan trầm cảm vừa (F32.1)

-Rối loạn trầm cảm tải diễn, hiện tại thuyên giảm (F33.4)

– Khí sắc chu kỳ (F34.0)

– Rối loạn hoảng sợ (F41.0)

– Rối loạn lo âu lan tỏa (F41.1)

– Phản ứng trầm cảm ngắn (F43.20)

– Phản ứng trầm cảm kéo dài (F43.21)

– Phản ứng hỗn hợp lo âu và trầm cảm (F43.22)

– Sững sờ phân ly (F44.2)

– Các rối loạn vận động phân ly (F44.4).

– Co giật phân ly (F44.5)

– Các rối loạn phân ly (chuyển di) hỗn hợp (F44.7)

– Rối loạn cơ thể hóa (F45.0)

-Xu hướng tình dục quá mức (F52.7)

– Các rối loạn tâm thần và hành vi nhẹ, kết hợp với thời kỳ sinh đẻ, không phân loại ở nơi khác (F53.0)

– Các rối loạn tâm thần và hành vi nặng, kết hợp với thời kỳ sinh đẻ, không phân loại ở nơi khác (F53.1)

– Biến đổi nhân cách kéo dài sau trải nghiệm sự kiện bi thảm (F62.0)

– Biến đổi nhân cách kéo dài sau bệnh tâm thần (F62.1)

– Loạn dục trẻ em (F65.4)

Mẫu đơn yêu cầu giám định tâm thần 2024
Mẫu đơn yêu cầu giám định tâm thần 2024

Mẫu đơn yêu cầu giám định tâm thần 2024-Tải xuống mẫu

Nếu bạn cần thực hiện các giám định y khoa về tâm thần để hỗ trợ hoàn thành một số loại hồ sơ thì có thể tham khảo mẫu đơn yêu cầu giám định tâm thần dưới đây của chúng tôi:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do Hạnh phúc

…. ngày …. tháng …. năm …..

ĐƠN YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TÂM THẦN

Kính gửi:……………………………………………

Tôi tên là:………………………………………………  giới:,…………       

Sinh ngày:………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………………………………………………..

CMND/CCCD: …………….. Ngày cấp: …………… Nơi cấp: …………. 

Hôm nay tôi làm đơn này đề nghị: …………………  giám định tình trạng thâm thần hiện tại cho …………… của tôi:

Họ và tên: …………………………………………………………….

Sinh ngày: ……………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………….. 

CCCD/CMND:  …………. Ngày cấp: …………  Nơi cấp :……. 

Mục đích giám định: Bổ sung hồ sơ, thủ tục để ……………………… 

XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)     NGƯỜI LÀM ĐƠN  (ký và ghi rõ họ tên) 
Mẫu đơn yêu cầu giám định tâm thần 2024
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [14.39 KB]

Mời bạn xem thêm

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề Mẫu đơn yêu cầu giám định tâm thần 2024. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả, LSX với đội ngũ luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thắc mắc của quý khách hàng. Thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline: 0833.102.102

Câu hỏi thường gặp

Giám định tâm thần là gì?

Giám định tâm thần là công tác xác định rối loan tâm thần và đánh giá khả năng nhận thức, điều khiển hành vi của người bệnh để hỗ trợ các vị công an, tòa án, viện kiểm sát điều tra đồng thời bảo vệ đối tượng giám định. 

Hồ sơ giám định tâm thần bao gồm những gì?

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau
– 01 Văn bản trưng cầu giám định có nội dung chính như là: tên cơ quan trưng cầu giám định, họ tên người tiến hành tố tụng trưng cầu giám định; tên tổ chức, họ tên người được trưng cầu giám định; tóm tắt sự việc có liên quan đến đối tượng giám định; nguồn gốc và đặc điểm của đối tượng cần giám định; tên các tài liệu có liên quan hoặc mẫu so sánh gửi kèm theo, nội dung yêu cầu giám định; ngày tháng năm trưng cầu giám định và thời gian trả kết quả giám định. 
– Bản sao giấy tờ chứng minh mình là đương sự trong các vụ việc dân sự, vụ án hành chính, nguyên đơn dân sự , bị đơn dân sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự hoặc người đại diện hợp pháp của họ đến cá nhân, tổ chức thực hiện giám đinh
– Các tài liệu liên quan đến sức khỏe của đối tượng giám định bao gồm: Nhận xét của cơ quan địa phương, nhận xét của y tế địa phương, nhận xét của 02 người trở lên là hàng xóm, báo cáo của gia đình về đặc điểm tình hình bệnh tật từ bé đến lớn của đối tượng, bản sao bệnh án của cơ sở y tế đã khám và đã điều trị cho đối tương giám đinh hoặc các tài liệu có liên quan đến khám chữa bệnh cho đối tượng giám định

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm