Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất 2024

bởi Anh
Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất 2024

Tôi có một người con trai đang ở Hà Nội. Gia đình tôi từ trước tới nay có truyền thống độc đinh và luôn để lại ngôi nhà thờ phụng hương hoả dành cho con trai. Tôi năm nay cũng khá yếu nên trước khi nhắm mắt tôi muốn để lại ngôi nhà tôi đang ở cho con trai chăm sóc. Tôi có tìm hiểu thì thấy hình thức tặng cho khá phù hợp với gia đình tôi. Mong luật sư cung cấp cho tôi mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mới hiện nay. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Vấn đề của bạn sẽ được LSX giải đáp qua bài viết “Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất 2024” dưới đây của chúng tôi.

Căn cứ pháp lý

  • Luật đất đai 2013 chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2014

Quy định của pháp luật về hợp đồng tặng cho bất động sản

Bất động sản là loại tài sản có giá trị lớn và những quy định liên quan đến loại tài sản này luôn nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Giống như các loại tài sản đăng ký sở hữu khác, khi bạn muốn chuyển bất động sản cho một người khác thì cần phải thực hiện các thủ tục liên quan đến chuyển quyền sở hữu. Tặng cho là một trong những thủ tục như vậy.

Điều 459 Bộ luật Dân sự 2015 quy định cụ thể về hợp đồng tặng cho bất động sản như sau:

– Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của luật.

– Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản.

Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất 2024
Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất 2024

Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất 2024-Tải xuống mẫu

Tặng cho bất động sản thực chất cũng là tặng cho tài sản. Chính vì vậy hợp đồng tặng cho bất động sản có nhiều điểm tương đồng với hợp đồng tặng cho tài sản. Nhưng do bất động sản là loại tài sản chuyên biệt chính vì vậy việc quy định như nào để hợp đồng tặng cho bất động sản đúng luật mà vẫn đảm bảo những quyền và lợi ích hợp pháp của các bên là điều mà ai cũng hướng tới. Hãy tham khảo mẫu hợp đồng tặng cho bất động sản dưới đây của chúng tôi:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 

(Số: ……………./HĐTCTSGLĐ)

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……., Tại …………………………Chúng tôi gồm có:

BÊN TẶNG CHO (BÊN A): 

a) Trường hợp là cá nhân:

Ông/bà: ……………………………Năm sinh:………

CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp: …………

Hộ khẩu: ………………

Địa chỉ: …………………

Điện thoại: ……………………………………

Là chủ sở hữu bất động sản: ……………………………….

b) Trường hợp là đồng chủ sở hữu:

Ông/bà: ……………………………Năm sinh:…………

CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp: ……………

Hộ khẩu: …………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………

Điện thoại: ………………………………

Ông/bà: …………………Năm sinh:………

CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp: ………………

Hộ khẩu: …………………………………

Địa chỉ: …………………………

Điện thoại: ……………………………………

Là chủ sở hữu bất động sản: ………………………

Các chứng từ sở hữu và tham khảo về bất động sản đã được cơ quan có thẩm quyền cấp cho Bên B gồm có:

………………………………

………………………………

BÊN ĐƯỢC TẶNG CHO (BÊN B): 

Ông/bà: ………………Năm sinh:……………………

CMND số: ……………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp: ………………

Hộ khẩu: …………………………..

Địa chỉ: ………………………………

Điện thoại: …………………………

Ông/bà: ………………………Năm sinh:………………

CMND số: ………… Ngày cấp ……….. Nơi cấp: …………

Hộ khẩu: …………………………………

Địa chỉ: ……………………………

Điện thoại: ………………………

Hai bên đồng ý thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

1.1. Quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo …………….………….. ,cụ thể như sau:

– Thửa đất số: …………………………..

– Tờ bản đồ số: …………………………….

– Địa chỉ thửa đất: ………………………..

– Diện tích: ………………. m2 (Bằng chữ: ……………….)

– Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: …………………………. m2

+ Sử dụng chung: …………………………… m2

– Mục đích sử dụng:………….

– Thời hạn sử dụng:……………….

– Nguồn gốc sử dụng:…………….

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ………………………

………………………

1.2. Tài sản gắn liền với đất là: ………………

Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản có: ………………

1.3. Giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu trên là …………….đồng (Bằng chữ: ………….. ĐVN)

ĐIỀU 2: VIỆC ĐĂNG KÝ TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT VÀ LỆ PHÍ

2.1. Việc đăng ký tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do bên A chịu trách nhiệm thực hiện.

2.2. Lệ phí liên quan đến việc tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên A chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 3: VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

3.1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên B vào thời điểm …………………………..

3.2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí liên quan đến việc tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên ……………………….. chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

5.1. Giao đất đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu, tình trạng đất và tài sản gắn liền với đất như đã thoả thuận;

5.2. Giao giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho bên được tặng cho để làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

ĐIỀU 6: NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

6.1. Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai;

6.2. Bảo đảm quyền của người thứ ba đối với đất, tài sản gắn liền với đất được tặng cho;

6.3. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về đất đai.

ĐIỀU 7: QUYỀN CỦA BÊN B

7.1. Yêu cầu bên A giao đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu, tình trạng đất và tài sản gắn liền với đất như đã thoả thuận;

7.2. Được sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất theo đúng mục đích, đúng thời hạn;

7.3. Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

ĐIỀU 8: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

9.1. Bên A cam đoan:

a) Những thông tin về nhân thân, về thửa đất và tài sản gắn liền với đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Thửa đất thuộc trường hợp được tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

c) Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

– Thửa đất và tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp;

– Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

e) Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

9.2. Bên B cam đoan:

a) Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

d) Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU 10: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

10.1. Hai bên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình được thỏa thuận trong hợp đồng này.

10.2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản đã ghi trong hợp đồng.

10.3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày …… tháng ……. năm …… đến ngày …… tháng ….. năm …….

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

BÊN TẶNG CHO (Bên A)                           BÊN ĐƯỢC TẶNG CHO (Bên B)

(Ký/ điểm chỉ, ghi rõ họ tên)                              (Ký/ điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày …….. tháng …….. năm …….. , tại: …………..

Tôi ……………….., Công chứng viên phòng Công chứng ……………..

số ……….. tỉnh (thành phố) …………

CÔNG CHỨNG:

– Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được giao kết giữa bên A là ……………… và bên B là ……………; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

– Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

– Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

– ……………………………………..

– Hợp đồng này được làm thành ………. bản chính (mỗi bản chính gồm ……. tờ, ……..trang), giao cho:

+ Bên A …… bản chính;

+ Bên B ……. bản chính;

Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

Số…………., quyển số …………….TP/CC-SCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất 2024
Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất 2024

>> Xem thêm: Mẫu thỏa thuận chia tài sản khi ly hôn

Hợp đồng tặng cho nhà đất có phải công chứng không?

Việc công chứng đối với hợp đồng tặng cho bất động sản là bắt buộc. Vì đây là tài sản có giá trị lớn và có đăng ký sở hữu nên khi tặng cho cần thực hiện những thủ tục chuyển giao quyền sở hữu cho các cá nhân khác. Việc công chứng hợp đồng tặng cho nhà đất có thể thực hiện tại những văn phòng công chứng có đăng ký thủ tục công chứng theo quy định pháp luật hiện hành.

Hợp đồng tặng cho là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó, một bên giao tài sản của mình, một bên nhận tài sản và không có sự yêu cầu đền bù. Khi đó, bên tặng cho có thể tặng cho tài sản là:

– Động sản: Xe máy, xe ô tô, sổ tiết kiệm…

– Bất động sản: Nhà, đất…

Theo quy định tại Điều 459 Bộ luật Dân sự năm 2015, việc tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản công chứng, chứng thực. Nếu tài sản đó bắt buộc phải đăng ký thì phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định.

Lúc này, nếu tài sản không phải đăng ký thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ ngày hai bên chuyển giao tài sản. Nếu tài sản phải đăng ký theo quy định thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký quyền sở hữu.

Mời bạn xem thêm

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất 2024. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả, LSX với đội ngũ luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thắc mắc của quý khách hàng. Thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline: 0833.102.102

Câu hỏi thường gặp

Giấy tờ cần khi công chứng Hợp đồng tặng cho nhà, đất?

Căn cứ vào quy định nêu trên và Điều 40 Luật Công chứng 2014, hợp đồng tặng cho nhà, đất bắt buộc phải lập thành văn bản và thực hiện thủ tục công chứng tại Phòng/Văn phòng công chứng, chứng thực tại UBND cấp xã, phường, thị trấn.

Theo đó, những giấy tờ cần phải chuẩn bị để thực hiện công chứng hợp đồng gồm:
– Phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu)
– Dự thảo hợp đồng tặng cho (Nếu có)
– Giấy tờ tùy thân:
Chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu của các bên tham gia giao dịch
Hộ khẩu
Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (độc thân), đăng ký kết hôn (vợ chồng)…
Giấy khai sinh để chứng minh quan hệ huyết thống giữa người được tặng cho và người tặng cho
– Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu:
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chung cư, …
Bản vẽ hiện trạng (nếu có)
Các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc tài sản: Di chúc, văn bản thừa kế, thỏa thuận tài sản riêng,..

Có được đòi lại bất động sản đã được tặng cho hay không?

Về bản chất, nếu hợp đồng tặng cho bất động sản đã được công chứng, chứng thực và làm thủ tục chuyển đổi quyền sở hữu thì quyền sở hữu lúc này thuộc về người được tặng cho. Trong trường hợp này, người tặng không có tư cách để đòi lại tài sản nói trên.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm