Cách xác định hệ số lương của cán bộ công viên chức hiện hành

xác định hệ số lương

Cách xác định hệ số lương của cán bộ công viên chức hiện hành (Phần 1)

Cán bộ công chức, viên chức là những người làm việc tại các cơ quan đơn vị nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước hoặc hưởng lương từ các đơn vị sự nghiệp công lập. Do vậy cách tính lương của cán bộ công viên chức cũng được quy định một cách rõ ràng trong luật theo từng bậc lương cụ thể. Căn cứ: Nghị định 72/2018/NĐ-CP Thông tư 11/2014/TT-BNV

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính