Luật thừa kế tài sản không có di chúc

Luật thừa kế tài sản không có di chúc

Thừa kế di sản là một trong những hoạt động văn minh của con người nhằm duy trì sự ổn định và phát triển của xã hội. Di sản được "dịch chuyển" từ thế hệ quá cố đi trước cho những thế hệ sau của họ. Thông thường, việc "dịch chuyển" ấy là theo ý chí của người quá cố và pháp luật cũng công nhận ưu tiên ý chí của họ bằng hình thức viết di chúc. Tuy nhiên, trong trường hợp ý chí của người quá cố không

18 Tháng Mười Một 2019| Luật về thừa kế