Mệnh giá tối thiểu của cổ phần là bao nhiêu?

Mệnh giá tối thiểu của cổ phần là bao nhiêu?

Cổ phần chính là phần vốn nhỏ nhất của công ty cổ phần. Khi được đăng ký thành lập và đưa vào hoạt động, Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Người sở hữu cổ phần gọi là cổ đông. Vậy, khi thành lập công ty thì mệnh giá cổ phần phải tối thiểu bao nhiêu?Tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X.  Căn cứ: Luật doanh nghiệp năm 2014

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp