Tiêu chuẩn chức danh Phó Chủ tịch UBND xã mới nhất 2023

bởi Gia Vượng
Tiêu chuẩn chức danh Phó Chủ tịch UBND xã mới nhất

Trong cấu trúc tổ chức của cơ quan nhà nước, quá trình bầu cử và bổ nhiệm chức danh đóng vai trò quan trọng trong việc phân công nhiệm vụ và xác định vai trò của cán bộ trong công việc của họ. Thường, trước khi bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ chính, người được bầu cử hoặc bổ nhiệm sẽ trải qua quá trình này. Việc bầu cử không chỉ đơn giản là lựa chọn người có đủ năng lực và kinh nghiệm, mà còn là quá trình xác định sự phân công nhiệm vụ cụ thể của họ. Ví dụ, khi một cá nhân được bầu cử vào vị trí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, nhiệm vụ của họ sẽ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân phân công một cách chi tiết và rõ ràng. Cùng LSX tìm hiểu về tiêu chuẩn chức danh Phó Chủ tịch UBND xã mới nhất tại bài viết sau:

Căn cứ pháp lý

Nghị định 33/2023/NĐ-CP

Tiêu chuẩn chức danh Phó Chủ tịch UBND xã mới nhất

Trong kết cấu tổ chức của cơ quan nhà nước, quá trình bầu cử và bổ nhiệm chức danh không chỉ là bước quan trọng để chọn lựa những người có đủ chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp, mà còn là quá trình quyết định rõ ràng về nhiệm vụ và vai trò của họ trong công việc hàng ngày. Trước khi bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ chính, những người được bầu cử hoặc bổ nhiệm phải trải qua quá trình này để đảm bảo sự hiệu quả và minh bạch trong hoạt động của tổ chức.

Căn cứ Nghị định 33/2023/NĐ-CP về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố do Chính phủ ban hành ngày 10/6/2023.

Tiêu chuẩn Phó Chủ tịch UBND xã được xác định theo nội dung quy đinh tại Điều 7 Nghị định 33/2023/NĐ-CP và khoản 3 Điều 8 Nghị định 33/2023/NĐ-CP.

Cụ thể:

Tiêu chuẩn của từng chức vụ cán bộ cấp xã

3. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân:

a) Độ tuổi: Khi tham gia giữ chức vụ lần đầu phải đủ tuổi công tác ít nhất trọn 01 nhiệm kỳ (60 tháng), trường hợp đặc biệt theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ;

b) Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông;

c) Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên. Trường hợp luật có quy định khác với quy định tại Nghị định này thì thực hiện theo quy định của luật đó;

d) Trình độ lý luận chính trị: Tốt nghiệp trung cấp hoặc tương đương trở lên;

đ) Các tiêu chuẩn khác theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, của pháp luật có liên quan, quy định của Đảng và cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ.

Tiêu chuẩn chức danh Phó Chủ tịch UBND xã mới nhất

Như vậy, Phó Chủ tịch UBND xã phải đáp ứng các điều kiện sau:

Tiêu chuẩnNội dung
Độ tuổiKhi tham gia giữ chức vụ lần đầu phải đủ tuổi công tác ít nhất trọn 01 nhiệm kỳ (60 tháng). Trường hợp đặc biệt theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ;
Trình độ giáo dục phổ thôngTốt nghiệp THPT
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụTốt nghiệp đại học trở lên. Trường hợp luật có quy định khác thì thực hiện theo quy định của luật đó; Phó Chủ tịch xã làm việc tại các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, xã đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì UBND tỉnh quy định cụ thể tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên.
Trình độ lý luận chính trịTốt nghiệp trung cấp hoặc tương đương trở lên

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND xã phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung theo pháp luật về cán bộ, công chức, điều lệ tổ chức và quy định của Đảng, của tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương và tiêu chuẩn khác theo quy định.

Nhiệm vụ của Phó Chủ tịch UBND cấp xã từ ngày 01/8/2023

Chức vụ “Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã” là một trong các vị trí quan trọng trong hệ thống tổ chức của chính quyền địa phương ở cấp xã tại Việt Nam. UBND là viết tắt của “Ủy ban Nhân dân,” đại diện cho cơ quan chính quyền địa phương. Chức vụ Phó Chủ tịch UBND cấp xã thường là một người đứng đầu bộ phận quản lý và điều hành các công việc của Ủy ban Nhân dân cấp xã.

Theo khoản 6 Điều 9 Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định cụ thể nhiệm vụ của Phó chủ tịch UBND cấp xã như sau:

– Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực và địa bàn công tác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phân công;

– Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai công việc theo lĩnh vực, địa bàn;

– Được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã khi giải quyết các công việc và ký các văn bản khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ủy quyền;

– Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về lĩnh vực công tác được giao và về những quyết định chỉ đạo, điều hành của mình;

– Cùng Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm tập thể về toàn bộ hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp xã trước Đảng ủy, Hội đồng nhân dân cấp xã và Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp trên.

– Đối với những vấn đề vượt quá phạm vi thẩm quyền thì Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định;

– Khi giải quyết công việc, nếu có vấn đề liên quan đến phạm vi và trách nhiệm giải quyết công việc của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân khác thì chủ động trao đổi, phối hợp để thống nhất cách giải quyết;

– Nếu vẫn còn ý kiến khác nhau thì báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định;

– Các nhiệm vụ khác theo quy định của Đảng, của pháp luật có liên quan, của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ và theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

Phụ cấp của Phó Chủ tịch UBND cấp xã từ ngày 01/8/2023

Nhiệm vụ chính của Phó Chủ tịch UBND cấp xã bao gồm quản lý và thực hiện các chính sách, kế hoạch, và dự án tại địa phương cấp xã. Họ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo triển khai và thực hiện đúng đắn các quyết định của Ủy ban Nhân dân cấp xã, đồng thời tham gia vào việc đưa ra những quyết định chiến lược nhằm phát triển kinh tế, xã hội và cải thiện đời sống cộng đồng tại địa phương. Vậy phụ cấp đối với chức danh này như thế nào?

Hiện nay nhiều chức vụ trong UBND cấp xã thực hiện các công việc liên quan tới đất đai hay làm sổ đỏ đất ông bà để lại. Vậy đối với Phó Chủ tịch UBND cấp xã có phải thực hiện những công việc này?

Phụ cấp của Phó Chủ tịch UBND cấp xã từ ngày 01/8/2023 như sau:

– Phụ cấp thâm niên vượt khung:

Phó Chủ tịch UBND cấp xã được thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung theo quy định của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

– Phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã:

Phó Chủ tịch UBND cấp xã được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo so với mức lương cơ sở là: 0,20. Tức là 360.000 đồng.

– Phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ, chức danh:

+ Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã khác mà giảm được 01 người trong số lượng cán bộ, công chức cấp xã được Ủy ban nhân dân cấp huyện giao theo quy định tại khoản 5 Điều 6 Nghị định 33/2023/NĐ-CP thì kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức lương (bậc 1), cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) của chức vụ, chức danh kiêm nhiệm;

+ Phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ, chức danh không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức vụ, chức danh (kể cả trường hợp Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân) cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm cao nhất, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định chức vụ, chức danh được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm trong trường hợp số lượng chức danh bố trí kiêm nhiệm lớn hơn số lượng cán bộ, công chức cấp xã giảm được so với quy định.

+ Trường hợp cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức phụ cấp quy định của chức danh kiêm nhiệm.

(Điều 18, 19, 20 Nghị định 33/2023/NĐ-CP)

Khuyến nghị

LSX tự hào là hệ thống công ty Luật cung cấp các dịch vụ pháp lý trên toàn quốc. Với vấn đề trên, công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn luật dân sự đảm bảo hiệu quả với chi phí hợp lý nhằm hỗ trợ tối đa mọi nhu cầu pháp lý của quý khách hàng, tránh các rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện.

Thông tin liên hệ:

LSX đã cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến vấn đề “Tiêu chuẩn chức danh Phó Chủ tịch UBND xã mới nhất“. Ngoài ra, chúng tôi có hỗ trợ dịch vụ pháp lý khác liên quan đến tư vấn pháp lý về làm sổ đỏ đất ông bà để lại. Hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi qua số hotline 0833102102 để được đội ngũ Luật sư, luật gia giàu kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, đưa ra giải đáp cho quý khách hàng

Mời bạn xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Công chức cấp xã gồm những chức danh nào?

Công chức cấp xã có các chức danh gồm:
– Trưởng Công an;
– Chỉ huy trưởng Quân sự;
– Văn phòng – thống kê;
– Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã);
– Tài chính – kế toán;
– Tư pháp – hộ tịch;
+ Văn hóa – xã hội.

Cán bộ cấp xã gồm những chức danh nào?

Cán bộ cấp xã có các chức vụ gồm:
– Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy;
– Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân;
– Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;
– Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
– Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
– Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng đối với xã, phường, thị trấn có hoạt động nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam);
– Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm