Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã là gì?

bởi Hữu Duy
Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

Hội Cựu chiến binh nhìn chung qua có thể hiểu là tập hợp những chiến binh đã anh dũng chiến đấu trong thời kỳ chiến tranh của đất nước, cùng đồng đội bảo vệ Tổ quốc để có một đất nước như ngày hôm nay. Vì là 1 tổ chức chính trị – xã hội nên Hội cựu chiến binh cũng chia thành các cấp đơn vị hành chính. Sau đây, hãy cùng Luật sư X tìm hiểu về vấn đề “Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã là gì?” qua bài viết sau đây nhé!

Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

Ngày 07/10/2005, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh Cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh Việt Nam năm 2005. Pháp lệnh này áp dụng đối với Cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, cơ quan, tổ chức, đơn vị và mọi công dân.

Theo đó, nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh là một trong những nội dung trọng tâm và được quy định tại Điều 11 Pháp lệnh Cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh Việt Nam năm 2005, được hướng dẫn bởi Điều 8 Nghị định 150/2006/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

  • Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội; giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, của cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật.
  • Tham gia phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; kiến nghị với cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến Cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh.
  • Tập hợp, đoàn kết, động viên Cựu chiến binh rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn hoá, khoa học – kỹ thuật, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; tập hợp quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia tổ chức câu lạc bộ, Ban liên lạc Cựu quân nhân, các phong trào cách mạng ở cơ sở.
  • Tổ chức chăm lo, giúp đỡ Cựu chiến binh nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xoá đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; tổ chức các hoạt động tình nghĩa để Cựu chiến binh tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.
  • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Cựu chiến binh; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho Cựu chiến binh.
  • Tiến hành các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.
  • Phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức thành viên khác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan quân sự giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.

Tiêu chuẩn của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

Tiêu chuẩn chung:

Cán bộ, công chức cấp xã phải đáp ứng những tiêu chuẩn sau đây:

1. Có tinh thần yêu nước sâu sắc, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có năng lực tổ chức vận động nhân dân thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước ở địa phương.

2. Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, công tâm thạo việc, tận tuỵ với dân. Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức kỷ luật trong công tác.

Trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

3. Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lỗi của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có trình độ học vấn, chuyên môn, đủ năng lực và sức khoẻ để làm việc có hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tiêu chuẩn cụ thể:

+ Các tiêu chuẩn (do các đoàn thể chính trị – xã hộiquy định) của cán bộ chuyên trách thuộc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vàcác đoàn thể chính trị – xã hội được giữ nguyên trong nhiệm kỳ hiện tại.Các tiêu chuẩn quy định này được áp dụng kể từ đầu nhiệm kỳ tới củatừng tổ chức đoàn thể.

+ Tuổi đời:

– Chủ tịch Hội Cựu chiến binh: Không quá 65 tuổi khi tham gia giữ chức vụ.

+ Học vấn: Có trình độ tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên ở khu vực đồng bằng, tốt nghiệp tiểu học trở lên ở khu vực miền núi..

+ Lý luận chính trị: Có trình độ sơ cấp và tương đương trở lên.

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đã được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực công tác mà cán bộ đang đảm nhiệm tương đương trình độ sơ cấp trở lên.

Cách xếp lương đối với cán bộ chủ tịch hội cựu chiến binh

Căn cứ theo điểm h khoản 2 Điều 61 Luật Cán bộ, Công chức 2008 thì Chủ tịch Hội Cựu chiến binh là cán bộ cấp xã.

Căn cứ theo khoản 2 Điều 167 “Bộ luật lao động 2019” về việc sử dụng người lao động cao tuổi thì:

“Khi đã nghỉ hưu, nếu làm việc theo hợp đồng lao động mới, thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi vẫn được hưởng quyền lợi đã thoả thuận theo hợp đồng lao động.”

Trong câu hỏi của bạn, ông A đang làm chủ tịch hội Cựu chiến binh ở xã. Mức lương hiện hướng 2,25. Đến tháng 8 năm 2015 ông có quyết định nghỉ hưu nhưng vẫn tiếp tục làm chủ tịch hội đến hết nhiệm kỳ 2017. Do ông A đã có quyết định nghỉ hưu vào tháng 8 năm 2015 nên ông sẽ có quyền lợi được hưởng lương theo chế độ hưu trí.

Căn cứ theo khoản 2 Điều 62 Luật Cán bộ, Công chức 2008:

“Cán bộ, công chức cấp xã khi giữ chức vụ được hưởng lương và chế độ bảo hiểm”.

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Nghị định 29/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2009/NĐ-CP:

“Riêng đối với Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí, ngoài lương hưu hiện hưởng, hằng tháng được hưởng 100% mức lương bậc 1 của chức danh hiện đảm nhiệm theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 5 Nghị định này và không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Sau thời gian đủ 5 năm (60 tháng) xếp bậc 1, nếu hoàn thành nhiệm vụ được giao và không bị kỷ luật trong suốt thời gian này thì được hưởng 100% mức lương bậc 2 của chức danh đảm nhiệm.”

Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã
Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

Mức lương và phụ cấp Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

Đối với lương:

Tại Điểm a Khoản 1 Điều 5 Nghị định 92/2009/NĐ-CP quy định: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã có trình độ sơ cấp hoặc chưa đào tạo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện xếp lương bậc 1 hệ số 1,75; bậc 2 hệ số 2,25 mức lương cơ sở.

Hiện nay mức lương cơ sở áp dụng đến ngày 30/6/2019: 1.390.000 đồng/tháng; từ ngày 01/7 đến ngày 31/12/2019: 1.490.000 đồng/tháng.

Ngoài ra, theo Nghị định 29/2013/NĐ-CP thì Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí, ngoài lương hưu hiện hưởng, hằng tháng được hưởng 100% mức lương bậc 1 của chức danh hiện đảm nhiệm theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 5 Nghị định này và không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Sau thời gian đủ 5 năm (60 tháng) xếp bậc 1, nếu hoàn thành nhiệm vụ được giao và không bị kỷ luật trong suốt thời gian này thì được hưởng 100% mức lương bậc 2 của chức danh đảm nhiệm.

Đối với phụ cấp:

  • Phụ cấp chức vụ lãnh đạo:

Phụ cấp chức vụ lãnh đạo so với mức lương cơ sở áp dụng đối với Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã là 0,15.

  • Phụ cấp theo loại xã:

Phụ cấp theo loại đơn vị hành chính cấp xã tính theo % trên mức lương hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có); cụ thể như sau:

a) Cán bộ cấp xã loại 1 hưởng mức phụ cấp 10%;

b) Cán bộ cấp xã loại 2 hưởng mức phụ cấp 5%;

  • Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh:

Nếu có kiêm nhiệm chức danh mà việc kiêm nhiệm giảm được 01 người trong số lượng cán bộ, công chức cấp xã quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư liên tịch 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBX thì người kiêm nhiệm được hưởng 20% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) kể từ ngày được cấp có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu cử hoặc quyết định kiêm nhiệm chức danh. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh (kể cả trường hợp Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân) cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 20%.

Mời bạn xem thêm bài viết

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật sư X về chủ đề “Chế độ bảo hiểm y tế cho bộ đội xuất ngũ”. Chúng tôi hi vọng rằng bài viết có giúp ích được cho bạn.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ của Luật sư X dịch vụ đăng ký bảo hộ thương hiệu, về thay đổi họ tên cha trong giấy khai sinh, bảo hộ logo thương hiệu, coi mã số thuế cá nhân, cấp phép bay flycam, tra cứu quy hoạch xây dựng, xin xác nhận độc thân, dịch vụ hợp thức hóa lãnh sự, đơn xin xác nhận tình trạng hôn nhân, tạm dừng công ty, trích lục khai tử, các quy định pháp luật về điều kiện thành lập;… Hãy liên hệ qua số điện thoại: 0833.102.102

Câu hỏi thường gặp

Những đối tượng nào được xét kết nạp vào Hội Cựu chiến binh CẤP XÃ?

1. Cán bộ, chiến sĩ đã tham gia các đơn vị vũ trang do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức trước cách mạng tháng Tám năm 1945;
2. Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam là bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, bộ đội biên phòng, biệt động đã tham gia kháng chiến chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế;
3. Cán bộ, chiến sĩ, dân quân, tự vệ, du kích, đội viên đội công tác vũ trang trong vùng địch tạm chiếm đã tham gia chiến đấu chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc;
4. Công nhân viên quốc phòng đã tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc;
5. Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, dân quân, tự vệ đã tham gia chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã hoàn thành nhiệm vụ trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội cựu chiến binh là gì?

Hội cựu chiến binh Việt Nam là tổ chức xã hội – chính trị của các cực chiến binh từ các lực lượng vũ trang và bán vũ trang trong các cuộc chiến tranh giành thắng lợi qua các thời kỳ thành lập của nhà nước Việt Nam.

Chức năng của Hội cựu chiến binh là gì?

Hội Cựu chiến binh Việt Nam có chức năng là đại diện nguyện vọng, nhu cầu, quyền lợi chính đáng của Cựu chiến binh. Hội còn có chức năng tham mưu giúp cấp Đảng uỷ có những quyết định phù hợp, làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết tất cả các cựu chiến binh trên toàn quốc. Ngoài ra, vì là một thành viên của MTTQ, hội CCB cũng tham gia vào hoạt động của cơ quan nhà nước.

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm