Biểu tình thế nào là hợp pháp?

Biểu tình thế nào là hợp pháp?

Biểu tình thế nào là hợp pháp?

Ở nhiều nơi trên thế giới, các cuộc biểu tình hợp pháp được xem là một hình thái thể hiện sự dân chủ. Những cuộc đấu tranh bảo vệ quyền con người; bảo vệ tự do dân tộc; chống lại chế độ đế quốc, thực dân; đấu tranh bài trừ nạn phân biệt chủng tộc;... cũng được thực hiện qua các cuộc biểu tình, tuần hành. Trong những buổi đầu của cuộc đấu tranh chống đế quốc, thực dân của nước ta cũng được khởi

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự