Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất 2019

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất 2019

Thuế thu nhập doanh nghiệp là một loại thuế trực thu đánh vào lợi nhuận của các doanh nghiệp. Hay có nghĩa là nó đánh trực tiếp vào thu nhập chịu thuế của cơ sở sản xuất kinh hàng hóa dịch vụ  sau khi đã trừ  tri các khoản chi phí liên quan đến việc tạo ra doanh thu và thu nhập chịu thuế của cơ sở sản xuất kinh doanh đó. Và chi tiết cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất được chia sẻ trong

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp