Chế độ thai sản của lao động nữ

Chế độ thai sản của lao động nữ

Chế độ thai sản của lao động nữ

Bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động, việc làm là một trong những nội dung cơ bản và quan trọng nhất về bình đẳng giới trên phạm vi toàn cầu, trong từng khu vực cũng như ở Việt Nam. Trong lĩnh vực này, các quy định của pháp luật về chính sách bảo hiểm xã hội nói chung và chế độ thai sản nói riêng đóng vai trò rất quan trọng để bảo vệ quyền lợi của lao động nữ, bảo đảm bình đẳng giới. Là một

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự