chuyển nhượng đơn đăng kí nhãn hiệu

chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu

Thủ tục chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu

Việc đăng ký nhãn hiệu sẽ giúp cho doanh nghiệp tăng sức cạnh tranh với các đối thủ, đồng thời là một phương thức để quảng bá cho sản phẩm của công ty mình. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, do thay đổi nhu cầu sản xuất kinh doanh hoặc vì lợi ích kinh tế mà các chủ thể tiến hành chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu . Chuyển nhượng đơn là quyền của chủ thể đăng ký nhãn hiệu. Mặc dù nhãn hiệu chưa