Cổ phần phổ thông là gì?

Cổ phần phổ thông là gì?

Trong công ty cổ phần, vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Người sở hữu cổ phần gọi là cổ đông. Cổ đông có thể là tổ chức hoặc cá nhân. Cổ phần bao gồm cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi. Trong đó cổ phần phổ thông là bắt buộc phải có trong công ty cổ phần. Vậy cổ phần phổ thông là gì?Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X. Căn cứ: Luật Doanh nghiệp

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp