Cơ quan chính chịu trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người lao động?

Cơ quan chính chịu trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người lao động?

Người lao động luôn là chủ thể yếu thế trong quan hệ lao động. Họ luôn phải chịu sự quản lý của người sử dụng lao động, do vậy việc người sử dụng lao động "bóc lột" họ là điều không thể tránh khỏi. Để hạn chế sự "bóc lột" này, cũng như đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, pháp luật lao động đã quy định cơ quan nhất định có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của người lao

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động

Cơ quan chính chịu trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người lao động?

Người lao động luôn là chủ thể yếu thế trong quan hệ lao động. Họ luôn phải chịu sự quản lý của người sử dụng lao động, do vậy việc người sử dụng lao động "bóc lột" họ là điều không thể tránh khỏi. Để hạn chế sự "bóc lột" này, cũng như đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, pháp luật lao động đã quy định cơ quan nhất định có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của người lao

19 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động