Cục bản quyền tác giả ở đâu? Đăng ký bản quyền tác giả như thế nào?

Cục bản quyền tác giả ở đâu? Đăng ký bản quyền tác giả như thế nào?

Đăng ký bản quyền là một trong những bước quan trọng nhằm bảo hộ các tác phẩm sở hữu trí tuệ. Pháp luật quy định cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận bản quyền tác giả là Cục bản quyền tác giả. Như vậy, thực tế Cục bản quyền tác giả ở đâu? Thủ tục đăng ký như thế nào? Bài viết dưới đây của Luật sư X xin đưa ra giải đáp về vấn đề này. Căn cứ: Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung năm