Đại hội đồng cổ đông là gì?

Đại hội đồng cổ đông là gì?

Công ty cổ phần là loại hình công ty có nhiều thành viên nhất trong các loại hình nên sẽ có cơ cấu tổ chức tương đối phức tạp hơn so với các loại hình còn lại. Nếu hội đồng quản trị là cơ quan trực tiếp điều hành mọi công việc hàng ngày trong công ty thì Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có quyền quyết định cao nhất trong công ty cổ phần. Vậy

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp