Điều khiển xe thiếu hoặc những phụ kiện không tác dụng đối với xe ô tô