Hợp đồng ủy quyền là gì?

Hợp đồng ủy quyền là gì?