Không được mời dự Đại hội đồng cổ đông thì phải làm gì?

Không được mời dự Đại hội đồng cổ đông thì phải làm gì?

Quyền biểu quyết là một trong những quyền thể hiện việc một cổ đông có được tham gia quản lý công ty không hay chỉ là cổ đông hưởng cổ tức đơn thuần từ công ty. Vậy phải sở hữu bao nhiêu cổ phần thì cổ đông mới có quyền biểu quyết trong các cuộc họp? Tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X.  Căn cứ: Luật doanh nghiệp năm 2014 Nghị định 78/2015/NĐ-CP Nội dung tư vấn: 1. Sở hữu bao

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp