Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì?

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì?

Pháp luật Việt Nam cho phép các chủ thể hoạt động kinh doanh được đầu tư kinh doanh tất cả các ngành nghề mà pháp luật không cấm. Tuy nhiên, vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, Nhà nước vẫn phải đặt ra điều kiện kinh doanh với một số ngành, nghề mà theo Luật Đầu tư gọi là các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Bài viết

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp