Những trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng

Những trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng

Theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng thì thuế giá trị gia tăng là một loại thuế gián thu đánh trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng và được nộp vào ngân sách Nhà nước theo mức độ tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên Pháp Luật cũng quy định có những trường hợp được hoàm thuế miễn thuế giá trị gia tăng. Vậy những

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp