Phụ cấp độc hại là gì?

Phụ cấp độc hại là gì?

Để bù đắp các yếu tố điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt tại nơi làm việc và mức độ thu hút lao động của các doanh nghiệp, thì ngoài "lương cứng", các doanh nghiệp - người sử dụng lao động cần phải có chế độ phụ cấp phù hợp với quy định của pháp luật cũng như yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động. Phụ cấp độc hại là một trong những loại phụ cấp được người

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp
Phụ cấp độc hại là gì?

Phụ cấp độc hại là gì?

Để bù đắp các yếu tố điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt tại nơi làm việc và mức độ thu hút lao động của các doanh nghiệp, thì ngoài "lương cứng", các doanh nghiệp - người sử dụng lao động cần phải có chế độ phụ cấp phù hợp với quy định của pháp luật cũng như yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động. Phụ cấp độc hại là một trong những loại phụ cấp được người

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự