sở hữu công nghiệp

Quyền sở hữu công nghiệp là gì

Để xã hội hiện đại đạt được những thành tựu to lớn về khoa học, kỹ thuật và công nghệ như hiện nay, con người đã phát huy tối đa khả năng sáng tạo của bộ óc. Từ rất lâu, con người đã ý thức được việc bảo vệ các thành quả của hoạt động sáng tạo và được cụ thể hóa bằng nhiều cách thức. Trong đó, pháp luật đóng một vai trò tối quan trọng khi quy định những quy phạm pháp luật cụ thể về quyền sở hữu