Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp báo cáo tài chính hay không?

Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp báo cáo tài chính hay không?

Là một chủ thể trong môi trường kinh doanh, doanh nghiệp được pháp luật quy định những quyền và nghĩa vụ nhất định để đảm bảo hoạt động kinh doanh được diễn ra thuận lợi và không trái với đạo đức xã hội và thuần phong mỹ tục làm ảnh hưởng tới những chủ thể khác. Một trong những quyền của doanh nghiệp đó là quyền được tạm ngừng kinh doanh. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh thì sẽ

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp