Thế nào là đại hội đồng cổ đông

Thế nào là đại hội đồng cổ đông , hội đồng quản trị , hội đồng thành viên?

Nhũng ai đã và đang quan tâm đến lĩnh vực luật doanh nghiệp chắc hẳn đều đã từng nghe qua về các bộ phân trong cơ cấu mô hình doanh nghiệp như đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, ban kiểm soát.,... . Vậy thế nào là đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, hội đồng thành viên? Và chức năng của các cơ quan này là như thế nào ? Căn cứ: Luật doanh nghiệp 2014 Nội

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp