thời hiệu thừa kế

Thời hiệu thừa kế theo Bộ Luật dân sự 2015

Thời hiệu thừa kế theo Bộ Luật dân sự 2015

Thừa kế là một quan hệ pháp luật dân sự nên các chủ thể tham gia quan hệ này có quyền và nghĩa vụ nhất định. Nhằm đảm bảo về quyền thừa kế, quyền tài sản, quyền của người thừa kế, các quyền khác liên quan đến người thừa kế, Bộ Luật dân sự 2015 đã quy định như thế nào về thời hiệu thừa kế. Căn cứ: Bộ Luật dân sự 2015 Nghị quyết 04/2017 Nội dung tư vấn: 1.Xác định thời hiệu thừa

18 Tháng Mười Một 2019| Luật về thừa kế