Thủ tục đăng ký bản quyền bài hát mới nhất

Thủ tục đăng ký bản quyền bài hát mới nhất

Các bài hát nên được đăng ký bản quyền tác giả trước khi được biểu diễn hay ra mắt công chúng. Thủ tục đăng ký bản quyền bài hát nhằm tránh những tranh chấp pháp lý phát sinh đối với các tác phẩm âm nhạc. Dưới đây là tư vấn về thủ tục đăng ký bản quyền bài hát mới nhất của Luật sư X mà bạn nên tham khảo Căn cứ: Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009; Nghị định 22/2018/NĐ-CP  Nội