Thủ tục tiến hành cuộc họp Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thủ tục tiến hành cuộc họp Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hội đồng thành viên gồm tất cả các thành viên công ty, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Hội đồng thành viên sẽ thảo luận, thông qua, các nghị quyết quan trọng của công ty thông qua các cuộc họp Hội đồng thành viên. Tùy theo cơ chế hoạt động của từng công ty, Điều lệ công ty sẽ quy định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng pháp luật quy định ít nhất mỗi năm phải họp một lần. Luật Doanh

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp