Thừa kế cố phần có đương nhiên làm cổ đông công ty hay không?

Có thể để lại di sản thừa kế cho công ty hay không ?

Thừa kế cố phần có đương nhiên làm cổ đông công ty hay không?

Cổ phần là một loại tài sản thuộc sở hữu của cổ đông. Bởi vây, việc thừa kế sẽ được đặt ra cho đối tượng được quyền thừa kế khi cổ đông chết. Vấn đề đặt ra ở đây là, nhận thừa kế cổ phần liệu có trở thành cổ đông của công ty hay không? Tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X.  Căn cứ: Luật doanh nghiệp năm 2014  Nghị định 78/2015/NĐ-CP Nội dung tư vấn: 1. Người nhận thừa kế cổ

18 Tháng Mười Một 2019| Luật về thừa kế