Thời điểm xác nhận thu nhập chịu thuế TNCN là khi nào?

bởi Thanh Loan
Thời điểm xác nhận thu nhập chịu thuế TNCN là khi nào?

Hàng năm, theo quy định, người có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong ngưỡng phải nộp thuế thu nhập cá nhân phải kê khai thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế. Công cụ tính thuế thu nhập cá nhân đơn giản, dễ hiểu dưới đây sẽ giúp người nộp thuế biết mình phải nộp bao nhiêu thuế cũng như biết cách xác định thời gian xác nhận thu nhập chịu thuế. Để tìm hiểu thêm mời bạn đọc tham khảo trong bài viết “Thời điểm xác nhận thu nhập chịu thuế TNCN là khi nào?” của LSX.

Thời điểm xác nhận thu nhập chịu thuế TNCN là khi nào?

Cá nhân thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập theo quy định tại Điều 8 khoản 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định thi hành Luật Thuế thu nhập và luật sửa đổi, bổ sung một số điều về thu nhập và Nghị định số 65/2013/ND-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân cũng như luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

“2. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công

a) Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 2 Thông tư này.

b) Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế.

Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế…”

Căn cứ khoản 3 Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính:

“3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16

2. Khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công

a.3) Khai quyết toán thuế

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo…

a.4) Ủy quyền quyết toán thuế

a.4.1) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này

b.2.2) Đối với cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay

Cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay theo mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC, kèm theo bản chụp hóa đơn, chứng từ chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có)…”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp đơn vị ông Thắng chi trả khoản thu nhập tăng thêm năm 2019 cho cán bộ vào tháng 1/2020 thì khoản thu nhập này được tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của tháng 1/2020 theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

Cuối năm, nếu có số thuế thu nhập cá nhân nộp thừa, cán bộ của đơn vị có thể quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tiếp với cơ quan thuế hoặc làm giấy ủy quyền theo mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN gửi đơn vị quyết toán thuế thay (nếu thuộc đối tượng được ủy quyền quyết toán thuế TNCN theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC nêu trên) để hoàn lại số thuế nộp thừa theo quy định.

Thời điểm xác nhận thu nhập chịu thuế TNCN là khi nào?

Hướng dẫn cách xác định thời điểm tính, khấu trừ và nộp thuế TNCN

Hiện nay, việc xác nhận thu nhập từ tiền tiết kiệm như tiền lương, tiền công hay cổ tức giúp đánh giá năng lực tài chính của mỗi cá nhân và giúp ích trong các vấn đề khác như xin visa, vay ngân hàng, mở khoản vay ngân hàng, v.v. được sử dụng cho nhiều mục đích. Quyết định cuối cùng về thẻ tiền mặt và thuế thu nhập. Cũng như việc xác định đúng điểm nộp thuế giúp cho quá trình thực hiện được chính xác và nhanh chóng tránh bị xử phạt.

Đối với thu nhập từ tiền lương tiền công: 

Quy trình: (1) Tính thuế => (2) Khấu trừ thuế => (3) Nộp thuế

Cả 3 bước trên đều do cơ quan chi trả thu nhập (doanh nghiệp) thực hiện

(1) Thời điểm tính thuế TNCN:

Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

Riêng thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm có tích lũy là thời điểm doanh nghiệp bảo hiểm, công ty quản lý quỹ hữu trí tự nguyện trả tiền bảo hiểm.

Theo khoản 2, điều 8 của Thông tư số 111/2013/TT-BTC

Kỳ tính thuế TNCN từ tiền lương tiền công được tính theo năm dương lịch

Trả thu nhập vào tháng/quý/năm nào thì tính thuế vào tháng/quý/năm đó

(2) Thời điểm khấu trừ thuế TNCN:

Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập.

Theo khoản 1, điều 25 của Thông tư số 111/2013/TT-BTC

Thời điểm tính thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

Riêng thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm có tích lũy theo hướng dẫn tại điểm đ.2, khoản 2, Điều 2 Thông tư này là thời điểm doanh nghiệp bảo hiểm, công ty quản lý quỹ hữu trí tự nguyện trả tiền bảo hiểm.

Kỳ tính thuế TNCN từ tiền lương tiền công được tính theo năm dương lịch trả thu nhập vào tháng/quý/năm đó.

Ví dụ: Tiền lương của tháng 12/2022 trả vào tháng 01/2023 thì tính vào thu nhập chịu thuế của tháng 01/2023.

Thời điểm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về thời điểm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân như sau:

Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập.

Theo đó, thời điểm khấu trừ thuế TNCN là trước khi chi trả thu nhập.

Thời điểm nộp thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân bắt nguồn từ rất nhiều nguồn thu. Tương ứng với mỗi nguồn thu sẽ có quy định cụ thể về thời điểm nộp thuế.

Thứ nhất, thu nhập từ hoạt động đại lý xổ số, từ đại lý bảo hiểm, từ bán hàng đa cấp là thời điểm công ty Xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp trả thu nhập cho cá nhân.

Thứ hai, thu nhập chịu thuế từ kinh doanh

Đối với hoạt động bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa hoặc thời điểm lập hóa đơn bán hàng.

Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ. Đối với hoạt động cho thuê nhà, quyền sử dụng đất, mặt nước, tài sản khác là thời điểm hợp đồng cho thuê có hiệu lực.

Trường hợp thời điểm lập hóa đơn trước thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa (hawojc dịch vụ hoàn thành) thì thời điểm xác định doanh thu được tính theo thời điểm lập hóa đơn hoặc ngược lại.

Thứ ba, thu nhập từ đầu tư vốn

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

Riêng thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với một số trường hợp như sau:

  • Đối với thu nhập từ giá trị phần vốn góp tăng thêm (Phần tăng thêm của giá trị vốn góp nhận được khi giải thể doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình hoạt động, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp hoặc khi rút vốn;
  • Đối với thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn (Thu nhập từ cổ tức trả bằng cổ phiếu, thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn) thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng vốn, rút vốn;
  • Đối với thu nhập từ cổ tức trả bằng cổ phiếu (Thu nhập từ cổ tức trả bằng cổ phiếu, thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn) thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng cổ phiếu;
  • Trường hợp cá nhân nhận được thu nhập do việc đầu tư vốn ra nước ngoài dưới mọi hình thức thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm cá nhân nhận thu nhập.

Thứ tư, thu nhập từ chuyển nhượng vốn. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng vốn góp có hiệu lực. Riêng đối với trường hợp góp vốn bằng phần vốn góp thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng vốn, rút vốn.

Thứ năm, chuyển nhượng bất động sản. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với chuyển nhượng bất động sản là thời điểm cá nhân làm thủ tục chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật.

Thứ sáu, thu nhập từ bản quyền: Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ bản quyền là thời điểm trả tiền bản quyền.

Thứ bảy, nhượng quyền thương mại: Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ nhượng quyền thương mại là thời điểm thanh toán tiền nhượng quyền thương mại giữa bên nhận quyền thương mại và bên nhượng quyền thương mại.

Thứ tám, thu nhập từ trúng thưởng: Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ nhượng quyền thương mại là thời điểm thanh toán tiền nhượng quyền thương mại giữa bên nhận quyền thương mại và bên nhượng quyền thương mại.

Thứ chín, từ thừa kế, quà tặng: Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ thừa kế, quà tặng là thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thừa kế, quà tặng.

Mời bạn xem thêm

Khuyến nghị

Đội ngũ luật sư, luật gia cùng chuyên viên, chuyên gia tư vấn pháp lý với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, chúng tôi có cung cấp dịch vụ quyết toán thuế LSX với phương châm “Đưa luật sư đến ngay tầm tay bạn” chúng tôi đảm bảo với quý khách hàng sự UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – CHUYÊN NGHIỆP.

Thông tin liên hệ

Vấn đề “Thời điểm xác nhận thu nhập chịu thuế TNCN là khi nào?” đã được LSX giải đáp thắc mắc ở bên trên. Với hệ thống công ty LSX chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý trên toàn quốc. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc và nhu cầu của quý khách hàng về sử dụng dịch vụ liên quan tới tư vấn pháp lý về an phí dân sự tranh chấp đất đai. Với đội ngũ luật sư, chuyên viên, chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ giúp quý khách giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí và ít đi lại. Chi tiết vui lòng liên hệ tới hotline: 0833.102.102

Câu hỏi thường gặp

Thời hạn nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn là bao lâu?

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân đối với loại thuế khai và nộp thuế trường hợp có thu nhập từ đầu tư vốn chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

Tổ chức khai thuế thay và nộp thuế thay cho cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn trong trường hợp nào?

Căn cứ điểm d khoản 5 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định về hồ sơ khai thuế tổ chức khai thuế thay và nộp thuế thay cho cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn trong trường hợp được quy định tại điểm d.1, điểm d.2 khoản 5 Điều 7 nêu trên.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm