Thuế TNCN chuyển lợi nhuận ra nước ngoài được quy định ra sao?

bởi PhamThanhThuy
Xuất hóa đơn cho cơ quan nhà nước không có mã số thuế

Chào Luật sư. Tôi có mở chuỗi nhà hàng phục vụ món ăn Việt ở Mỹ. Hiện nay để mở rộng kinh doanh, tôi có mở thêm các cửa hàng ở Việt Nam để chuyên dành cho khách du lịch các nước được ăn đặc sản các vùng miền Việt Nam. Tổng các khoản lợi nhuận của cửa hàng sẽ được chuyển sang Mỹ. Hiện tại tôi cũng đang ở Mỹ. Thuế TNCN chuyển lợi nhuận ra nước ngoài được quy định ra sao? Luật quy định về vấn đề này như thế nào? Mong Luật sư tư vấn giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Luật sư.

Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài là gì?

Lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài là lợi nhuận hợp pháp được chia hoặc thu được từ các hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo Luật Đầu tư, sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định.

Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo đó là việc nhà đầu tư nước ngoài chuyển lợi nhuận hợp pháp được chia hoặc thu được từ các hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam, sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam. Nhà đầu tư nước ngoài được sử dụng các nguồn thu hợp pháp bằng đồng Việt Nam từ hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam để mua ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép và chuyển ra nước ngoài trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày mua được ngoại tệ. Có nhiều cách chuyển lợi nhuận ra ngoài, bao gồm:

Tiền bản quyền: Là tiền trả cho người sở hữu bản quyền để được cấp giấy phép hoặc đặc quyền sản xuất và bán một sản phẩm nào đó. Phần thuận lợi nhất của việc sử dụng biện pháp này là việc thanh toán tiền bản quyền không được coi là chuyển lợi nhuận ra nước ngoài và do đó, nằm ngoài phạm vi của các hạn chế về chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của Việt Nam. Nếu đem so sánh với mức thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của Việt Nam là 25% thì về lý thuyết, các nhà đầu tư nước ngoài đã tiết kiệm được từ 10-20% tổng số lợi nhuận ròng của công ty con của họ tại Việt Nam khi chuyển đổi hình thức từ việc trả tiền bản quyền thay vì cổ tức.

– Lãi tiền vay: Luật Việt Nam hiện hành chỉ quy định việc các hợp đồng vay trung và dài hạn phải đăng ký khoản vay với Ngân hàng Nhà nước, và thủ tục cũng khá đơn giản. Các hiệp định tránh đánh thuế hai lần mà Việt Nam đã ký có quy định mức thuế đánh trên lãi tiền vay trong các mức 10% hoặc 15% tùy từng hiệp định. Điều này nếu đem so sánh với mức thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của Việt Nam là 25% thì có thể thấy rằng các nhà đầu tư nước ngoài đã tiết kiệm được từ 10-15% tổng số lợi nhuận ròng của công ty con tại Việt Nam.

– Phí dịch vụ: Hợp đồng dịch vụ nói chung không phải thực hiện thủ tục đăng ký hoặc trình nộp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam. Việc chuyển tiền phí dịch vụ sẽ thực hiện các yêu cầu thủ tục giấy tờ về kiểm soát ngoại hối ít hơn so với việc chuyển tiền phí bản quyền. Nếu đem so sánh với mức thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của Việt Nam là 25% thì có thể nhận thấy là nhà đầu tư nước ngoài đã tiết kiệm được 20% tổng số lợi nhuận ròng của công ty con ở Việt Nam, một con số không nhỏ.

– Chuyển giá: Mặc dù Việt Nam hiện đã có quy định về chống chuyển giá nhưng trong thực tế, các nhân viên thuế địa phương còn lúng túng trong việc vận dụng các quy định này, nên trong một chừng mực nào đó chưa thể phát hiện được hết việc chuyển giá nội bộ giữa các công ty trong cùng tập đoàn. Trên thực tế trong trung và dài hạn, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ tìm mọi cách sử dụng các kênh giao dịch được phép khác như đã nói ở trên để gián tiếp chuyển lợi nhuận ra nước ngoài một cách hợp pháp mà có thể làm giảm nguồn thu về thuế và gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Thuế TNCN chuyển lợi nhuận ra nước ngoài được nhiều người quan tâm.

Thuế TNCN chuyển lợi nhuận ra nước ngoài được quy định ra sao?
preturi contabilitate firma mica

Quy định khi chuyển lợi nhuận ra nước ngoài hiện nay như thế nào?

Căn cứ vào Thông tư số 186/2010/TT-BTC:

Xác định số lợi nhuận được chuyển ra nước ngoài

“Điều 3. Xác định số lợi nhuận được chuyển ra nước ngoài

1. Lợi nhuận được chuyển ra nước ngoài hàng năm là lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài được chia hoặc thu được của năm tài chính từ hoạt động đầu tư trực tiếp căn cứ trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư cộng với (+) các khoản lợi nhuận khác như khoản lợi nhuận chưa chuyển hết từ các năm trước chuyển sang; trừ đi (-) các khoản nhà đầu tư nước ngoài đã sử dụng hoặc cam kết sử dụng để tái đầu tư tại Việt Nam, các khoản lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài đã sử dụng để trang trải các khoản chi của nhà đầu tư nước ngoài cho hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc cho nhu cầu cá nhân của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

2. Lợi nhuận được chuyển ra nước ngoài khi kết thúc hoạt động đầu tư tại Việt Nam là tổng số lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài thu được trong quá trình đầu tư trực tiếp tại Việt Nam, trừ đi (-) các khoản lợi nhuận đã được sử dụng để tái đầu tư, các khoản lợi nhuận đã chuyển ra nước ngoài trong quá trình hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam và các khoản đã sử dụng cho các chi tiêu khác của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

3. Nhà đầu tư nước ngoài không được chuyển ra nước ngoài số lợi nhuận được chia hoặc thu được từ hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam của năm phát sinh lợi nhuận trong trường hợp trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài đầu tư của năm phát sinh lợi nhuận vẫn còn số lỗ luỹ kế sau khi đã chuyển lỗ theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thuế TNCN chuyển lợi nhuận ra nước ngoài được quy định ra sao?

Khoản 3 Điều 10 Hiệp định giữa Việt Nam và Hàn Quốc về việc tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập (sau đây gọi là “Hiệp định tránh đánh thuế hai lần”) quy định:

“Điều 10. Tiền lãi cổ phần: 

… 3. Thuật ngữ ”tiền lãi cổ phần“ được sử dụng trong Điều này có nghĩa là thu nhập từ cổ phần hoặc các quyền lợi khác không kể các khoản nợ, được hưởng lợi tức, cũng như thu nhập từ các quyền lợi công ty khác cũng chịu sự điều chỉnh của chính sách thuế đối với thu nhập từ cổ phần theo các luật của Nước nơi công ty chia lãi cổ phần là đối tượng cư trú”.

– Điều 15 Thông tư số 205/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước và vùng lãnh thổ có hiệu lực thi hành tại Việt Nam (sau đây gọi là “Thông tư số 205/2013/TT-BTC”) cũng giải thích:

“Điều 15. Định nghĩa tiền lãi cổ phần: 

Theo quy định tại Hiệp định, tiền lãi cổ phần là khoản tiền được trích từ thu nhập sau thuế của các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần trả cho các thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ đông của công ty cổ phần, khoản tiền được trích từ thu nhập sau thuế của doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài trả cho bên nước ngoài, thu nhập từ các hoạt động đầu tư (gián tiếp) ở nước ngoài (không kể thu nhập là lãi từ tiền cho vay quy định tại Mục 5, Chương II, Thông tư này) của các đối tượng cư trú Việt Nam, và thu nhập được chia từ hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam được Nước ký kết xử lý thuế như tiền lãi cổ phần”.

Trong trường hợp này, khoản lợi nhuận mà Công ty K nhận được là khoản tiền được trích từ thu nhập sau thuế của doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài trả cho bên nước ngoài. Vì vậy, khoản lợi nhuận mà Công ty K nhận được từ Công ty V được coi là tiền lãi cổ phần (chuyển lợi nhuận ra nước ngoài). Thuế TNCN chuyển lợi nhuận ra nước ngoài được quy định như thế.

Thời điểm chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Bạn có thể chuyển lợi nhuận ra nước ngoài vào các thời điểm cụ thể sau:

  • Định kỳ chuyển lợi nhuận ra nước ngoài từng năm

Sau quá trình kết thúc tài chính một năm, nhà đầu tư nước ngoài có thể chuyển lợi nhuận của mình được chia hoặc thu từ các hoạt động đầu tư trực tiếp khi đã hoàn thành thuế, báo cáo tài chính cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

  • Khi không còn hoạt động đầu tư ở Việt Nam nữa nhà đầu tư sẽ được chuyển vốn ra nước ngoài.

Nhà đầu tư sẽ phải hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của mình về báo cáo tài chính, thuế thu nhập theo quy định của pháp luật Việt Nam để có thể chuyển toàn bộ lợi nhuận trước đó ra nước ngoài

  • Doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài phải hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm theo luật đầu tư

Nghĩa là doanh nghiệp đó phải hoàn thành đầy đủ các loại báo cáo tài chính DN, thuế DN,… khi có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn để hình thành lên lợi nhuận của nhà đầu tư và chuyển ra nước ngoài.

Thuế TNCN chuyển lợi nhuận ra nước ngoài được quy định ra sao?
Thuế TNCN chuyển lợi nhuận ra nước ngoài được quy định ra sao?

Điều kiện để được chuyển lợi nhuận ra nước ngoài là gì?

Pháp luật Việt Nam sẽ quyết định và điều chỉnh mọi vấn đề liên quan đến vốn đầu tư, chi phí và chuyển lợi nhuận ra nước ngoài cũng không nằm ngoài phạm vi này. Khi chuyển lợi nhuận ra nước ngoài cần tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành sau:

  • Là đơn vị tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư trực tiếp tại Việt Nam
  • Đơn vị đầu tư phải có lợi nhuận, không bị lỗ lũy kế khi đã hoàn thành đúng thuế thu nhập doanh nghiệp của pháp luật quy định.
  • Hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính cho nhà nước
  • Đơn vị/ tổ chức phải hoàn thành báo cáo tài chính và tờ khai quyết toán thuế TNDN tài chính cho cơ quan có thẩm quyền quản lý thuế cấp cao.

Thông tin liên hệ

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về; “Căn cước công dân gắn chip tích hợp những gì?” Nếu quý khách có nhu cầu soạn thảo hồ sơ ngừng kinh doanh; giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, tìm hiểu về thủ tục thành lập công ty ở việt nam; tra số mã số thuế cá nhân, xin đổi tên trong giấy khai sinh, tra cứu thông tin quy hoạch, giấy cam đoan đăng ký lại khai sinh, mã số thuế cá nhân, thay đổi họ tên cha trong giấy khai sinh; dịch vụ công chứng tại nhà; dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự Hà Nội của chúng tôi; LSX là đơn vị dịch vụ luật uy tin, tư vấn các vấn đề về luật trong và ngoài nước thông qua web luatsux, lsx, web nước ngoài Lsxlawfirm. Mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận.

Liên hệ hotline: 0833.102.102.

Mời bạn xem thêm bài viết:

Câu hỏi thường gặp

Thủ tục chuyển lợi nhuận ra nước ngoài hiện nay ra sao?

Theo thông tư 186 về chuyển lợi nhuận ra nước ngoài quy định, khách hàng cần phải chuẩn bị đầy đủ các thủ tục sau trước khi chuyển lợi nhuận ra nước ngoài:
Nhà đầu tư phải thực hiện thông báo chuyển lợi nhuận ra nước ngoài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp và kèm theo mẫu ban hành chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo thông tư 186
Thời hạn thông báo và thực hiện chuyển lợi nhuận nước ngoài phải báo trước ít nhất là 7 ngày làm việc theo quy định.

 Hồ sơ chuyển lợi nhuận ra nước ngoài như thế nào?

 Khi chuyển lợi nhuận ra nước ngoài dù là một tổ chức hay cá nhân cũng đều phải chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ, hồ sơ cần thiết theo đúng yêu cầu của pháp luật. Mỗi một đơn vị hay tổ chức sẽ có những giấy tờ, hồ sơ khác nhau để chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.

Mẫu thông báo chuyển lợi nhuận ra nước ngoài gồm những thông tin gì?

Mẫu thông báo sẽ gồm đầy đủ các mục
– Tên nhà đầu tư nước ngoài
 Họ tên người đầu tư
Có quốc tịch ở đâu
Là tổ chức hay cá nhân đầu tư
– Tên doanh nghiệp nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư vốn
Gồm:
Tên doanh nghiệp
 Giấy phép hoạt động
 Trụ sở chính
Mã số thuế DN
– Phần đăng ký lợi nhuận chuyển ra nước ngoài của nhà đầu tư
Các nguồn lợi nhuận được chia hoặc thu được trong kỳ
Lợi nhuận đã sử dụng
Số lợi nhuận chuyển ở kỳ này

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm