Xử lý hóa đơn không hợp lệ bị sai nội dung hàng hoá?

bởi Anh
Xử lý hóa đơn không hợp lệ bị sai nội dung hàng hoá

Xin chào Luật sư. Tôi có một số vấn đề liên quan đến hoá đơn hàng hoá mong được Luật sư giải đáp. Hiện nay các quy định liên quan đến việc xuất nhập hoá đơn được cơ quan thuế quy định rất rõ và chặt chẽ. Ngày hôm qua tôi có xuất một hoá đơn trị giá 22 triệu nhưng ghi sai nội dung của hàng hoá. Hiện tại không không biết phải sửa hoá đơn này như thế nào để đảm bảo quy định của pháp luật. Mong được luật sư hướng dẫn.

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Vấn đề của bạn sẽ được LSX giải đáp qua bài viết “Xử lý hóa đơn không hợp lệ bị sai nội dung hàng hoá? ” dưới đây.

Căn cứ pháp lý

  • Nghị định 123/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn chứng từ.
  • Thông tư 78/2021/TT-BTC ban hành ngày 17/9/2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Nguyên tắc xử lý sai sót HĐĐT theo quy định tại Nghị định 123 và Thông tư 78

Khi nhắc đến hoá đơn trong lĩnh vực thuế thì ta không thể không nhắc đến những nghị định quen thuộc là nghị định 123 và nghị định 78. Đây là hai nghị định điều chỉnh toàn bộ các quy định liên quan đến việc tải, sửa, xoá các hoá đơn điện tử của các doanh nghiệp hiện nay.

Ngày 17/9/2021 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn và chứng từ, trong đó có nêu một số điểm mới về nội dung xử lý hóa đơn điện tử có sai sót như sau:

Trường hợp sai sótNguyên tắc xử lý sai sótCăn cứ tại
 I. Đối với hóa đơn điện tử
Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải cấp lại mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử có sai sót cần xử lý theo hình thức điều chỉnh/thay thếNgười bán có thể thông báo việc điều chỉnh cho từng hóa đơn hoặc nhiều hóa đơn điện tử có sai sót (sử dụng Mẫu số 04/SS-HĐĐT) và gửi thông báo đến cơ quan thuế bất kỳ lúc nào, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế GTGT phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh.Khoản 1, Điều 7 Thông tư số 78/2021/TT-BTC
Trường hợp người bán lập hóa đơn khi thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ, sau đó có phát sinh việc hủy hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụNgười bán thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã lập và thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT.
Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và người bán đã xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế, sau đó lại phát hiện hóa đơn tiếp tục có sai sótCác lần xử lý tiếp theo người bán sẽ thực hiện theo hình thức đã áp dụng khi xử lý sai sót lần đầu.
Trường hợp theo quy định hóa đơn điện tử được lập không có ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn có sai sótNgười bán chỉ thực hiện điều chỉnh mà không thực hiện hủy hoặc thay thế.
Trường hợp nội dung về giá trị trên hóa đơn điện tử có sai sótĐiều chỉnh tăng (ghi dấu dương), điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) đúng với thực tế điều chỉnh.
Khai bổ sung hồ sơ khai thuế liên quan các hóa đơn điện tử điều chỉnh, thay thế (bao gồm cả hóa đơn điện tử bị hủy)Thực hiện theo quy định của pháp luật quản lý thuế.
 II. Đối với bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử
Trường hợp bảng tổng hợp đã gửi cơ quan thuế thiếu dữ liệu hóa đơn điện tửNgười bán gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử bổ sung.Khoản 2, Điều 7 Thông tư số 78/2021/TT-BTC
Trường hợp bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sótNgười bán gửi thông tin điều chỉnh cho các thông tin đã kê khai trên bảng tổng hợp.
Việc điều chỉnh hóa đơn trên bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 123.Điền đủ các thông tin: ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn vào cột 14 “Thông tin hóa đơn liên quan” tại Mẫu 01/TH-HĐĐT (ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ), trừ một số trường hợp không nhất thiết phải có đầy đủ các thông tin ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn trên hóa đơn điện tử theo quy định tại khoản 14 Điều 10 Nghị định số 123.
Xử lý hóa đơn không hợp lệ bị sai nội dung hàng hoá?

>> Xem thêm: thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Xử lý hóa đơn không hợp lệ bị sai nội dung hàng hoá
Xử lý hóa đơn không hợp lệ bị sai nội dung hàng hoá

Xử lý hóa đơn không hợp lệ bị sai nội dung hàng hoá?

Nội dung hàng hoá là một nội dung quan trọng trên hoá đơn. Việc đảm bảo nội dung hàng hoá là việc mà kế toán bắt buộc phải thực hiện khi xuất nhập hoá đơn. Đối với lỗi sai xót này trong quá trình xuất nhập hoá đơn thì bạn có thể tham khảo hướng dẫn dưới đây của chúng tôi để có được những thông tin phù hợp với trường hợp của mình

Khi lập hóa đơn điện tử sẽ có thể xảy ra rất nhiều sai sót như: sai tên địa chỉ người mua, sai mã số thuế… Sai nội dung hàng hóa là một trong những lỗi sai thường mắc phải.
Căn cứ vào từng trường hợp sai nội dùng hàng hóa cụ thể của hóa đơn mà kế toán cần áp dụng các phương pháp xử lý phù hợp theo quy định của Pháp luật về hóa đơn chứng từ.

Hóa đơn điện tử bị sai nội dung hàng hóa chưa gửi cho người mua

Trường hợp người bán phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế bị sai nội dung hàng hóa nhưng chưa gửi cho người mua thì thực hiện như sau:

  • Thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn điện tử mới.
  • Thực hiện ký số trên hóa đơn mới gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

Khi nhận được thông tin về việc hủy hóa đơn hợp lệ, cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan thuế (Quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP).

Hóa đơn điện tử bị sai nội dung hàng hóa đã gửi cho người mua

Đối với hóa đơn điện tử bị sai nội dung hàng hóa đã gửi cho người mua mà người mua hoặc người bán phát hiện có sai sót thì xử lý theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP như sau:

Cách 1: Lập hóa đơn điều chỉnh hóa đơn điện tử bị sai nội dung hàng hóa

Người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót như sau:

  • Trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót.
  • Người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót về nội dung hàng hóa.

Lưu ý:  Hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

Cách 2: Lập hóa đơn mới thay thế cho hóa đơn có sai sót

Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử có sai sót cụ thể:

  • Trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót.
  • Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập có sai sót về nội dung hàng hóa.

Lưu ý: Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.
Sau khi tiến hành lập hóa đơn điều chỉnh hoặc hóa đơn mới thay thế thì kế toán thực hiện thứ tự các bước:

  • Ký số trên hóa đơn điện tử mới điều chỉnh hoặc thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót
  • Người bán gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế) hoặc gửi cơ quan thuế để cơ quan thuế cấp mã cho hóa đơn điện tử mới để gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).

Sau khi hoàn tất việc xử lý hóa đơn điện tử bị sai nội dung hàng hóa kế toán sử dụng hóa đơn mới hoặc hóa đơn điều chỉnh làm căn cứ hạch toán. Thực hiện lưu trữ hóa đơn điều chỉnh hóa đơn có sai sót hoặc hóa đơn mới theo quy định của luật kế toán.

Xử lý hóa đơn không hợp lệ bị sai nội dung hàng hoá
Xử lý hóa đơn không hợp lệ bị sai nội dung hàng hoá

Xử lý hóa đơn điện tử có sai sót trong một số trường hợp khác

Ngoài trường hợp sai nội dung hoá đơn điện tử thì còn có các điều khác liên quan đến việc sai sót khác trong quá trình làm hoá đơn điện tử bạn có thể tham khảo thêm thông tin dưới đây.

• Kể từ thời điểm doanh nghiệp/tổ chức/cá nhân sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 và Thông tư 78, sau đó phát hiện hóa đơn đã lập theo quy định cũ trước đó (Nghị định 51) có sai sót ⇒ Bắt buộc lập hóa đơn thay thế – Căn cứ theo Khoản 6, Điều 12 Thông tư 78.

• Nếu hóa đơn không có ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn có sai sót => Lập hóa đơn điều chỉnh – Căn cứ theo Điểm đ, Khoản 1, Điều 7, TT78.

• Nếu hóa đơn thay thế bị sai => Lập hóa đơn thay thế khác (vẫn thay thế cho hóa đơn thay thế) – Căn cứ theo  Điểm c, Khoản 1, Điều 7, TT78.

• Nếu hóa đơn điều chỉnh bị sai => Lập hóa đơn điều chỉnh khác (vẫn điều chỉnh cho hóa đơn gốc) – Căn cứ theo Điểm c, Khoản 1, Điều 7, TT78.

Mời bạn xem thêm

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề Xử lý hóa đơn không hợp lệ bị sai nội dung hàng hoá?. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả, LSX với đội ngũ luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thắc mắc của quý khách hàng. Thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline: 0833.102.102

Câu hỏi thường gặp

Cơ quan thuế phản hồi về kết quả tiếp nhận và xử lý thông báo hóa đơn sai sót của bên bán gửi trong bao lâu?

Căn cứ tại Khoản 3, Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP: “Trong thời hạn 01 ngày làm việc, cơ quan thuế thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý theo Mẫu số 01/TB-HĐSS…”

Cách gửi mẫu Mẫu 04/SS-HĐĐT cho cơ quan thuế khi cần xử lý sai sót Hóa đơn và hủy hóa đơn điện tử?

Nếu Quý doanh nghiệp đang sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử Tax24 Einvoice, có thể thao tác gửi vô cùng nhanh chóng và dễ dàng ngay trên phần mềm.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm