Biên bản xác nhận công nợ và bàn giao công nợ mới nhất.

bởi Luật Sư X
Biên bản xác nhận công nợ và bàn giao công nợ mới nhất.

Luật sư X xin được cung cấp biên bản xác nhận công nợ và bàn giao công nợ mới nhất. Mong hữu ích cho các bạn.

Nội dung tư vấn

Dưới đây là Biên bản xác nhận công nợ mới nhất cho bạn tham khảo.

                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————

                                                    BIÊN BẢN XÁC NHẬN CÔNG NỢ

Hôm nay, vào lúc ………… ngày ……. tháng …….. năm 20….
Tại địa chỉ ……………………………………………………….., chúng tôi gồm có:
Về các bên:
Bên A
Công ty: …………………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ : ………………………………………………………………………………………………………….
Điện thoại:……………………………….. Fax: ……………………………………………………………..
Đại diện: …………………………………. Chức vụ: ……………………………………………………….
Bên B
Công ty: …………………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ : ………………………………………………………………………………………………………….
Điện thoại:……………………………….. Fax: ……………………………………………………………..
Đại diện: …………………………………. Chức vụ: ……………………………………………………….
Về nội dung:
Hai bên tiến hành đối chiếu các sổ sách, đơn từ, chứng từ có liên quan của ngày ….. tháng ….. năm 20….. đã được kí kết thông qua trước đó giữa hai bên, sau khi được bên A thông báo, bên B xác nhận tính đến thời điểm lúc ……….. ngày ….. tháng ….. năm 20….., bên B còn nợ bên A một khoản quy bằng tiền mặt là: ………………….. đồng, cụ thể được liệt kê trong bảng dưới đây:   

STT Tên sản phẩm  Ngày nhập hàng Tình trạng   Số lượng  Đơn giá  Thành tiền Đã thanh toán Còn nợ
1
2


Hai bên xác nhận đã đọc lại và đồng ý với toàn bộ thông tin nội dung trên. Biên bản được làm thành 2 (hai) bản, mỗi bên giữ 1 (một) bản và có giá trị pháp lí tương đương. Tất cả đều có hiệu lực kể từ ngày ký.

         Công ty …………………………                       Công ty ………………………….
Đại diện Bên A ký tên                                Đại diện Bên B ký tên
Dưới đây là Biên bản bàn giao công nợ mới nhất cho bạn tham khảo.

                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————

                                             BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG NỢ

Hôm nay, vào lúc ………… ngày ……. tháng …….. năm 20….
Tại địa chỉ ……………………………………………………….., chúng tôi gồm có:
Công ty: …………………………………………………………………………………………………………
Về các bên:
Bên bàn giao

Ông (bà): …………………………………………. Chức vụ: ……………………………………………..
Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………………….
Bên nhận bàn giao
Ông (bà): …………………………………………. Chức vụ: ……………………………………………..
Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………………….
Ông (bà): …………………………………………. Chức vụ: ……………………………………………..
Số điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………………………..

Người bàn giao Người nhận bàn giao Nội dung Ngày nhận bàn giao Ghi chú

Các bên đã đọc kĩ và đồng ý với sự bàn giao trên vào lúc …….. ngày ….. tháng ….. năm 20….. . Biên bản trên chia làm ….. (……) giao cho các bên có liên quan, có giá trị pháp lí tương đương và có hiệu lực kể từ ngày ký.
                        Bên bàn giao                        Bên nhận bàn giao
(Ký tên)                                       (Ký tên)

Mong bài viết hữu ích cho bạn đọc.

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tư vấn tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Bình chọn bài viết

Có thể bạn quan tâm