Cách tính lương sau cải cách tiền lương như thế nào?

bởi Nguyễn Tài
Cách tính lương sau cải cách tiền lương

Cách tính lương sau cải cách tiền lương là một chủ đề rất được quan tâm bởi tiền lương luôn là vấn đề được quan tâm, nhất là trong xã hội ngày nay. Tiền lương có thể hiểu đơn giản là số tiền mà người sử dụng lao động (ông chủ) trả cho người lao động theo như thỏa thuận của hai bên từ ban đầu khi người lao động đã thực hiện xong công việc. Tiền lương mà người lao động nhận được sẽ bao gồm mức lương theo công việc, chức danh, phụ cấp và các khoản khác nếu có.

Chính vì thế LSX xin gửi tới quý bạn đọc những thông tin mới nhất về cách tính lương sau cải cách tiền lương.

Cải cách tiền lương là gì?

Tiền lương là một chủ đề quan trọng và thiết yếu của đời sống. Vậy thì cải cách tiền lương là gì? Tại sao phải cải cách tiền lương? Ai bị ảnh hưởng bởi cải các tiền lương? Cải cách tiền lương là quá trình thay đổi cơ bản toàn diện chính sách tiền lương đối với các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động. Công tác cải cách này sẽ xây dựng một hệ thống hợp lý, tạo động lực cho người lao động và giúp tăng hiệu quả cho công việc.

Đồng thời cải cách tiền lương cũng nhằm tạo ra sự đồng bộ, hài hòa và tương quan giữa khu vực công và khu vực tư.

Cụ thể tại Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 có nêu rõ:

– Chính sách tiền lương là một chính sách đặc biệt quan trọng của hệ thống chính sách kinh tế – xã hội. Tiền lương phải thực sự là nguồn thu nhập chính bảo đảm đời sống người lao động và gia đình người hưởng lương; trả lương đúng là đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực, tạo động lực nâng cao năng suất lao động và hiệu quả làm việc của người lao động, góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị xã hội; thúc đẩy, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững.

– Cải cách chính sách tiền lương phải bảo đảm tính tổng thể, hệ thống, đồng bộ, kế thừa và phát huy những ưu điểm, khắc phục có hiệu quả những hạn chế, bất cập của chính sách tiền lương hiện hành; tuân thủ nguyên tắc phân phối theo lao động và quy luật khách quan của kinh tế thị trường, lấy tăng năng suất lao động là cơ sở để tăng lương; đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; có lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội và nguồn lực của đất nước.

Cách tính lương sau cải cách tiền lương

Cách tính lương sau cải cách tiền lương

Yếu tố tiền lương quả là rất quan trọng. Như chúng ta đã biết, tiền lương sẽ bao gồm mức lương theo công việc, chức danh, phụ cấp và các khoản khác nếu có. Theo quy định của pháp luật hiện nay, mức lương theo công việc hoặc chức danh luôn cao hơn mức lương tối thiểu. Vậy thì công thức đơn giản nhất để tính tiền lương là gì? Bên cạnh đó có một số những yếu tố được quan tâm có ảnh hưởng đến mức lương hay không như có bằng thạc sĩ có được nâng lương, năm kinh nghiệm như thế nào….

Hiện nay theo căn cứ theo Thông tư 10/2023/TT-BNV, tiền lương công chức viên chức được tính bằng công thức sau:

Tiền lương = Lương cơ sở x Hệ số lương

Tuy nhiên theo tiểu mục 3 Mục II Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 có nội dung cải cách tiền lương công chức viên chức được xây dựng dựa trên thiết kế cơ cấu tiền lương mới bao gồm:

Lương = Lương cơ bản (70% tổng quỹ lương) + phụ cấp (30% quỹ lương).

Và bổ sung thêm tiền thưởng chiếm khoảng 10% quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp.

Đồng thời, một trong những yếu tố quan trọng cụ thể để thiết kế bảng lương mới theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 là bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

Như vậy, theo tình thần của Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 về cải cách tiền lương thì cách tính lương công chức viên chức sẽ bao gồm lương cơ bản và phụ cấp cùng với tiền thưởng.

Bảng lương mới sau khi cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 sẽ như thế nào?

Để tính được lương, bạn cần biết quy định về bảng lương tại cơ quan mình đang công tác. Bảng lương tuy không có định nghĩa cụ thể, tuy nhiên bảng lương có thể được hiểu là một văn bản do doanh nghiệp hoặc nhà nước ban hành để quy định về các mức lương cụ thể cho các công việc, nghề nghiệp, chức vụ khác nhau. Qua đó cũng sẽ thể hiện tỉ lệ tiền lương theo trình độ, kinh nghiệm hoặc thực tế hiệu suất công việc của người đó.

Tại Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng, gồm:

– Xây dựng 1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã theo nguyên tắc:

(1) Mức lương chức vụ phải thể hiện thứ bậc trong hệ thống chính trị; giữ chức vụ lãnh đạo nào thì hưởng lương theo chức vụ đó, nếu một người giữ nhiều chức vụ thì hưởng một mức lương chức vụ cao nhất; giữ chức vụ lãnh đạo tương đương nhau thì hưởng mức lương chức vụ như nhau; mức lương chức vụ của người lãnh đạo cấp trên phải cao hơn mức lương chức vụ của người lãnh đạo cấp dưới;

(2) Quy định một mức lương chức vụ cho mỗi loại chức vụ tương đương; không phân loại bộ, ngành, ban, ủy ban và tương đương ở Trung ương khi xây dựng bảng lương chức vụ ở Trung ương; không phân biệt mức lương chức vụ khác nhau đối với cùng chức danh lãnh đạo theo phân loại đơn vị hành chính ở địa phương mà thực hiện bằng chế độ phụ cấp.

Việc phân loại chức vụ lãnh đạo tương đương trong hệ thống chính trị để thiết kế bảng lương chức vụ do Bộ Chính trị quyết định sau khi đã báo cáo Ban Chấp hành Trung ương.

– Xây dựng 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo; mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có nhiều bậc lương theo nguyên tắc:

Cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau; điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thì thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề; sắp xếp lại nhóm ngạch và số bậc trong các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, khuyến khích công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức phải gắn với vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức thực hiện.

– Xây dựng 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang, gồm: 1 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm); 1 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an và 1 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

Các yếu tố liên quan đến thiết kế bảng lương mới của cán bộ, công chức, viên chức?

Việc thiết kế bảng lương cần được tuân theo những quy tắc nhất định. Nhất là đối với các đối tượng như cán bộ, công chức, viên chức làm việc cho nhà nước thì các quy định về yếu tố thiết kế bảng lương sẽ càng được điều chỉnh cẩn thận. Do đó, khi thực hiện cải cách tiền lương, bảng lương mới của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được thiết kế dựa trên việc xác định của 5 yếu tố theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 như sau:

– Bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

– Thực hiện thống nhất chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động (hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ) đối với những người làm công việc thừa hành, phục vụ (yêu cầu trình độ đào tạo dưới trung cấp), không áp dụng bảng lương công chức, viên chức đối với các đối tượng này.

– Xác định mức tiền lương thấp nhất của công chức, viên chức trong khu vực công là mức tiền lương của người làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp (bậc 1) không thấp hơn mức tiền lương thấp nhất của lao động qua đào tạo trong khu vực doanh nghiệp.

– Mở rộng quan hệ tiền lương làm căn cứ để xác định mức tiền lương cụ thể trong hệ thống bảng lương, từng bước tiệm cận với quan hệ tiền lương của khu vực doanh nghiệp phù hợp với nguồn lực của Nhà nước.

– Hoàn thiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang phù hợp với quy định của bảng lương mới.

Mời bạn xem thêm

Khuyến nghị

Với đội ngũ nhân viên là các luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý của LSX, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý toàn diện về vấn đề luật dân sự đảm bảo chuyên môn và kinh nghiệm thực tế. Ngoài tư vấn online 24/7, chúng tôi có tư vấn trực tiếp tại các trụ sở Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Giang.

Thông tin liên hệ

LSX sẽ đại diện khách hàng để giải quyết các vụ việc có liên quan đến vấn đề cách tính lương sau cải cách tiền lương hoặc các dịch vụ khác liên quan như là trích lục hồ sơ nhà đất. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành và đội ngũ chuyên gia pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng tháo gỡ vướng mắc, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hãy liên lạc với số hotline 0833102102. để được trao đổi chi tiết, xúc tiến công việc diễn ra nhanh chóng, bảo mật, uy tín.

Câu hỏi thường gặp

Nghị quyết 27-NQ/TW 21/05/2018 về cải cách tiền lương có hiệu lực từ khi nào?


Bộ Nội vụ tham mưu cho Chính phủ để trình các cấp có thẩm quyền dự kiến từ ngày 1/7/2024 sẽ thực hiện chế độ tiền lương mới đồng bộ, thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị theo đúng Nghị quyết số 27-NQ/TW.16

Nghị quyết 27-NQ/TW 21/05/2018 về cải cách tiền lương điều chỉnh lương của những đối tượng nào?

Nghị quyết này điều chỉnh cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm