Cách đăng ký người phụ thuộc để khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Cách đăng ký người phụ thuộc để khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Cách đăng ký người phụ thuộc để khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Thu nhập tính thuế để xác định thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ tiền lương, tiền công bằng thu nhập chịu thuế trừ đi các khoản giảm trừ.  Trong các khoản giảm trừ có bao gồm giảm trừ gia cảnh. Cụ thể, giảm trừ gia cảnh bản thân là 9 triệu đồng, giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là 3,6 triệu  một người/tháng. Pháp luật không giới hạn số lượng người phụ thuộc với mỗi người nộp thuế.Người nộp thuế

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự