con dấu

Biên bản làm việc có cần đóng dấu không?
Thủ tục làm lại con dấu bị hỏng