Giáo viên có được thành lập công ty hay không?

Giáo viên có được thành lập công ty hay không?

Thành lập và quản lý một doanh nghiệp là quyền của công dân được pháp luật ghi nhận. Tuy nhiên, một số đối tượng đặc biệt sẽ không được phép thực hiện đăng ký kinh doanh trong đó có giáo viên nói riêng và cán bộ nhà nước nói chung. Căn cứ: Luật doanh nghiệp 2014 Luật phòng chống tham nhũng  2005 Luật viên chức 2010 Nội dung tư vấn Giáo viên là người giảng dạy, giáo dục cho

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp