Những quy định về bảo lãnh thực hiện hợp đồng theo pháp luật dân sự hiện hành

Những quy định về bảo lãnh thực hiện hợp đồng theo pháp luật dân sự hiện hành

Những quy định về bảo lãnh thực hiện hợp đồng theo pháp luật dân sự hiện hành

Bảo lãnh hợp đồng được sử dụng nhiều trong các quan hệ dân sự, đặc biệt là quan hệ vay - mượn tài sản. Tuy nhiên, các bên trong quan hệ bảo lãnh có hiểu tường tận được quyền và nghĩa vụ của mình khi thực hiện cam kết bảo lãnh hay không? Để bảo vệ quyền lợi của mình, cần hiểu rõ các quy định về bảo lãnh trong pháp luật dân sự hiện hành, cụ thể là trong BLDS 2015. Căn cứ: Bộ luật dân sự năm

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự