Phân biệt động sản và bất động sản

Phân biệt động sản và bất động sản

Tài sản là vấn đề trung tâm, cốt lõi của mọi quan hệ xã hội nói chung và quan hệ pháp luật nói riêng. Bộ luật dân sự năm 2015 xác định rõ: “ tài sản bao gồm bất động sản và động sản”.Trong bài này, Luật sư X xin được phân biệt bất động sản và động sản theo quy định của pháp luật, cụ thể trong Bộ Luật dân sự năm 2015. Căn cứ pháp lý Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự