Tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú được quản lý như thế nào?

Tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú được quản lý như thế nào?

Tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú được quản lý như thế nào?

Theo quy định tại  Bộ luật Dân sự năm 2015, khi một người biệt tích 06 tháng liền trở lên thì những người có quyền và lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự và có thể yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú quy định tại Điều 65 của Bộ luật này. Theo quy định

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự