Thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản như thế nào?

bởi Ngọc Gấm
Thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản như thế nào?

Nếu một nhà đầu tư nào đó muốn tiến hành khia thác một loại khoáng sản nào đó tại Việt Nam thì điều phải trả qua bước xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản. Để làm được điều này các công ty thường có xu hướng nhờ luật sư tư vấn trước các thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản như thế nào. Nhằm đáp ứng nhu cầu đó từ phía doanh nghiệp, LSX xin được gửi đến quý doanh nghiệp bài viết “Thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản như thế nào?”.

Điều kiện cấp phép khai thác khoáng sản

Để có thể được cấp phép thành công giấy phép khai thác khoáng sản, các doanh nghiệp Việt Nam cần thỏa đủ ba điều kiện được pháp luật đưa ra khi tiến hành việc xin giấy phép khai thác khoảng sản. Các điều kiện về việc xin giấy phép khai thác khoáng sản bao gồm các báo cáo đánh giá tác động môi trường, chứng minh nguồn vốn đầu tư và kế hoạch dự án được triễn khai trên thực tế.

Theo quy định tại Điều 53 Luật Khoáng sản 2010 sửa đổi bổ sung 2018 quy định về nguyên tắc và điều kiện cấp Giấy phép khai thác khoáng sản như sau:

“2. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có dự án đầu tư khai thác khoáng sản ở khu vực đã thăm dò, phê duyệt trữ lượng phù hợp với quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Dự án đầu tư khai thác khoáng sản phải có phương án sử dụng nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp khai thác tiên tiến phù hợp; đối với khoáng sản độc hại còn phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép bằng văn bản;

b) Có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

c) Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản.”

Hồ sơ cấp phép khai thác khoáng sản cần những giấy tờ gì?

Nhằm giúp cho các doanh nghiệp có thể tự mình chuẩn bị thành công một bộ hồ sơ xin cấp phép khai thác khoáng sản chính thức tại Việt Nam. LSX xin được phép gửi đến quý doanh nghiệp các danh mục hồ sơ cần bị trước khi tiến hành thủ tục xin cấp phép khai thác khoáng sản tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Mong rằng với danh mục tài liệu chuẩn bị này, phía doanh nghiệp có thể dễ dàng chuẩn bị thành công một bộ hồ sơ xin cấp phép khai thác khoáng sản tại Việt Nam năm 2024.

Theo quy định tại Điều 58 Luật Khoáng sản 2010 sửa đổi bổ sung 2018 quy định về hồ sơ cấp, gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản, chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản như sau:

“1. Hồ sơ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản;

b) Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản;

c) Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

d) Dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt và bản sao giấy chứng nhận đầu tư;

đ) Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường;

e) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

g) Trường hợp trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản thì phải có văn bản xác nhận trúng đấu giá;

h) Văn bản xác nhận vốn chủ sở hữu theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 53 của Luật này.”

Thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản như thế nào?
Thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản như thế nào?

Thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản như thế nào?

Sau khi chuẩn bị xong bộ hồ sơ xin cấp phép khai thác khoáng sản, các doanh nghiệp cần nộp hồ sơ đó đến Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có diện tích đất chứa khoáng sản mà doanh nghiệp của bạn có ý định khai thác. Các bước thủ tục xin đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản bao gồm các bước nộp hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và ra thông báo xác nhận cấp phép hay không cấp phép.

Theo quy định tại Điều 60 Nghị định 58/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ sung bởi khoản 26 Điều 4 Nghị định 22/2023/NĐ-CP  quy định về trình tự thực hiện thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản như sau:

“1. Việc tiếp nhận hồ sơ thực hiện như sau:

a) Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản nộp hồ sơ đề nghị khai thác cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ. Trường hợp văn bản, tài liệu trong hồ sơ bảo đảm đúng quy định tại khoản 1 Điều 59 Luật Khoáng sản và khoản 1 Điều 51 Nghị định này thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ ban hành phiếu tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đề nghị khai thác khoáng sản chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị khai thác khoáng sản bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ của cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ thực hiện một lần.

2. Thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản:

a) Trong thời gian không quá 25 ngày, kể từ ngày có phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hoàn thành việc kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị khai thác khoáng sản và kiểm tra thực địa;

b) Trong thời gian không quá 06 ngày, kể từ ngày hoàn thành công việc quy định tại điểm a khoản này, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản lấy ý kiến đến các cơ quan có liên quan về việc cấp Giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 60 Luật khoáng sản.

Trong thời gian không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về các vấn đề liên quan. Sau thời hạn nêu trên mà không có văn bản trả lời thì được coi như cơ quan được lấy ý kiến đã đồng ý. Thời gian lấy ý kiến đến các cơ quan có liên quan không tính vào thời gian thẩm định;

c) Trong thời gian không quá 38 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải hoàn thành việc thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến việc khai thác khoáng sản và xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

3. Việc trình hồ sơ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn không quá 05 ngày, kể từ ngày hoàn thành các công việc quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hoàn chỉnh và trình hồ sơ cấp phép cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép;

b) Trong thời hạn không quá 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép quyết định việc cấp hoặc không cấp Giấy phép khai thác khoáng sản. Trong trường hợp không cấp phép thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Thông báo và trả kết quả hồ sơ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ từ cơ quan có thẩm quyền cấp phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định. Thời gian nêu trên không kể thời gian tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản làm thủ tục nộp tiền cấp quyền khai thác lần đầu.”

Lệ phí cấp giấy phép khai thác khoáng sản hiện nay là bao nhiêu?

Lệ phí cấp giấy phép khai thác khoáng sản hiện nay là bao nhiêu? Theo quy định mới nhất của Thông tư số 191/2016/TT-BTC được ban hành ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, thì một giấy phép khai thác khoáng sản sau khi được cấp, mỗi doanh nghiệp phải đóng lệ phí giao động từ 4.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng tương ứng với số diện tích được cấp phép thai thác trên thực tế.

II. Mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

1. Đối với hoạt động thăm dò:

a) Diện tích thăm dò nhỏ hơn 100 hec-ta (ha), mức thu là 4.000.000 đồng/01 giấy phép;

b) Diện tích thăm dò từ 100 ha đến 50.000 ha, mức thu là 10.000.000 đồng/01 giấy phép;

c) Diện tích thăm dò trên 50.000 ha, mức thu là 15.000.000 đồng/01 giấy phép.”

Thông tin liên hệ:

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề Thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản như thế nào?“. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả, LSX với đội ngũ luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thắc mắc của quý khách hàng. Thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline: 0833102102

Mời bạn xem thêm:

Câu hỏi thường gặp

Giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực khi nào?

Giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:
– Giấy phép bị thu hồi;
– Giấy phép hết hạn;
– Giấy phép được trả lại;
– Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản giải thể hoặc phá sản.

Giấy phép khai thác khoáng sản khi nào bị thu hồi?

– Sau 12 tháng, kể từ ngày giấy phép có hiệu lực, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản chưa xây dựng cơ bản mỏ, trừ trường hợp bất khả kháng;
– Sau 12 tháng, kể từ ngày dự kiến bắt đầu khai thác, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản chưa tiến hành khai thác, trừ trường hợp bất khả kháng;
– Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản vi phạm một trong các nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và g khoản 2 Điều 55 của Luật này mà không khắc phục trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản có thông báo bằng văn bản;
– Khu vực được phép khai thác khoáng sản bị công bố là khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

Giải quyết vấn đề khi giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực?

Khi Giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực thì các công trình, thiết bị bảo đảm an toàn mỏ, bảo vệ môi trường ở khu vực khai thác khoáng sản thuộc sở hữu nhà nước, không được tháo dỡ, phá hủy. Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày Giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải di chuyển tài sản còn lại của mình và của các bên có liên quan ra khỏi khu vực khai thác khoáng sản; sau thời hạn này, tài sản còn lại thuộc sở hữu nhà nước.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm