Trình tự thanh toán nghĩa vụ tài sản khi thừa kế

Như chúng ta đã biết nếu một chủ thể được nhận di sản thừa kế có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ thanh toán theo quy định của của pháp luật dân sự. Cụ thể trình tụ thanh toán nghĩa vụ tài sản thừa kế được chúng tôi chia sẻ dưới bài viết dưới đây

Căn cứ:

Nội dung:

1. Thanh toán nghĩa vụ tài sản thừa kế là gì?

Căn cứ vào Điều 615 Bộ luật dân sự 2015

Điều 615. Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại

1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.

3. Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

4. Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân.

Theo đó Thanh toán di sản thừa kế là việc một người khác thay người đã chết và bằng tài sản của người đã chết để thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết đối với các chủ nợ, đồng thời trích một phần tài sản của người chết để lại để bù vào các cho chi phí phát sinh từ việc phục vụ cho chính người chết (chi phí mai táng) cũng như chi phí trong việc quản lý di sản và phân chia di sản. Việc thanh toán di sản thừa kế đối với các nghĩa vụ tài sản dựa trên cơ sở chủ thể có nghĩa vụ thì buộc phải thực hiện nghĩa vụ.

Như vậy Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trình tư ưu tiên thanh toán 

Do phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán thay cho người đã mất và có những khoản phí vượt quá ngưỡng số di sản được nhận nên trình tự ưu tiên thanh toán được quy định một cách cụ thể tại Điều  658 Bộ luật Dân sự 2015, cụ thể là:

Điều 658 Thứ tự ưu tiên thanh toán

Các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến kế được thanh toán theo thứ tự sau đây:

1. Chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng.

2. Tiền cấp dưỡng còn thiếu.

3. Chi phí cho việc bảo quản di sản.

4. Tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ.

5. Tiền công lao động.

6. Tiền bồi thường thiệt hại.

7. Thuế và các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước.

8. Các khoản nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân.

9. Tiền phạt.

10. Các chi phí khác.

Do vậy nếu một người có trách nhiệm phải thanh toán nghĩa vụ của tài sản thì sẽ căn cứ vào điều luật này để thanh toán dần.  Và trong trường hợp thanh toán đến một nghĩa vụ theo thứ tự ưu tiên mà bị hết tài sản, thì việc thanh toán được dừng lại ở đó, vì thế những người có quyền và nghĩa vụ tiếp theo ngay sau đó sẽ không được yêu cầu thanh toán nữa. Sau khi thanh toán hết các nghĩa vụ của người chết để lại mà còn tài sản thì mới mở thừa kế để chia tài sản thừa kế.

Trên đây là những tư vấn dựa trên điều luật mới nhất hiện hành. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích cho bạn đọc!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: