Bảo hiểm xã hội nộp muộn có bị xử phạt không?

bởi Thanh Loan
Bảo hiểm xã hội nộp muộn có bị xử phạt không?

Hàng tháng, chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ quỹ tiền lương tháng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng của năm. Người lao động làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc theo quy định được chuyển đồng thời vào tài khoản tiết kiệm mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước của BHXH. Vậy bảo hiểm xã hội nộp muộn có bị xử phạt không? Cùng Luật sư X đi tìm hiểu quy định về bảo hiểm xã hội nhé!

Thời hạn nộp tiền bảo hiểm xã hội hàng tháng?

Theo quy định tài Khoản 1 Điều 7 Quyết định số 595/QĐ- BHXH có quy định như sau:

“ Điều 7. Phương thức đóng theo quy định tại Điều 85, Điều 86 Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

1. Đóng hằng tháng

Hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.”

2. Đóng 03 tháng hoặc 06 tháng một lần

Đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đóng theo phương thức hằng tháng hoặc 03 tháng, 06 tháng một lần. Chậm nhất đến ngày cuối cùng của phương thức đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.”

Do đó, nếu công ty lựa chọn phương thức đóng hàng tháng thì theo quy định, chậm nhất là đến ngày cuối cùng của tháng thì công ty phải hoàn thành xong việc chuyển tiền đóng bảo hiểm xã hội vào tài khoản chuyên thu của cơ quan bảo hiểm xã hội được mở tại ngân hàng hoặc kho bạc nhà nước.

Còn nếu công ty lựa chọn phương thức đóng thứ 2 là đóng 3 tháng hoặc 6 tháng một lần thì chậm nhất đến ngày cuối cùng của kỳ đóng, công ty bắt buộc phải chuyển khoản đầy đủ đến số tài khoản chuyên thu của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bảo hiểm xã hội nộp muộn có bị xử phạt không?

Căn cứ khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 về xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội:

“Điều 122: Xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội

3. Người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 17 của Luật này từ 30 ngày trở lên thì ngoài việc phải đóng đủ số tiền chưa đóng, chậm đóng và bị xử lý theo quy định của pháp luật, còn phải nộp số tiền lãi bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng;

nếu không thực hiện thì theo yêu cầu của người có thẩm quyền, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này vào tài khoản của cơ quan bảo hiểm xã hội.”

Theo đó, khoản 1, 2 và 3 Điều 17 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định các hành vi sau:

  • Trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.
  • Chậm đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.
  • Chiếm dụng tiền đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Nếu doanh nghiệp có hành vi chậm đóng bảo hiểm từ 30 ngày trở lên thì phải đóng đủ số tiền chưa đóng, chậm đóng, nộp tiền lãi bằng 2 lần mức lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng. 

Bảo hiểm xã hội nộp muộn có bị xử phạt không?
Bảo hiểm xã hội nộp muộn có bị xử phạt không?

Địa điểm đóng bảo hiểm xã hội

Theo quy định tại điểm 3.1 Khoản 3 Điều 7 Quyết định số 595/QĐ-BHXH có quy định về địa điểm đóng bảo hiểm xã hội, theo đó cơ quan quản lý bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp sẽ được xác định theo địa bàn, cụ thể thì doanh nghiệp sẽ phải đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội tại địa phương nơi công ty có trụ sở.

Phạt chậm nộp bảo hiểm xã hội và lãi chậm đóng bảo hiểm xã hội năm 2020 như thế nào?

Tại Khoản 2 Điều 17 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định việc chậm đóng tiền bảo hiểm là một trong những hành vi bị nghiêm cấm. Ngoài ra Khoản 3 Điều 122 cũng đã quy định về việc xử lý vi phạm đối với hành vi như sau:

“ Người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 17 của Luật này từ 30 ngày trở lên thì ngoài việc phải đóng đủ số tiền chưa đóng, chậm đóng và bị xử lý theo quy định của pháp luật, còn phải nộp số tiền lãi bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng;”

Theo quy định trên thì doanh nghiệp có thể chậm đóng Bảo hiểm xã hội dưới 30 ngày trở lên thì sẽ phải nộp thêm số tiền lãi cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Căn cứ vào Thông báo số 63/TB-BHXH thì toàn bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, bảo hiểm xã hội quốc phòng, bảo hiểm xã hội công an nhân dân và các đơn vị trực thuộc cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ đều áp dụng mức lãi suất đầu tư bình quân trong 2019 là 5,80%/năm và lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố là 5,86%/năm.

Nộp hồ sơ hưởng ốm đau muộn thì có được giải quyết không?

Căn cứ Điều 102 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.

2.Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.”

Theo đó, để được hưởng chế độ ốm đau thì công ty bạn cần nộp hồ sơ cho người lao động trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc tại công ty. Do đó, người lao động bên công ty bạn nghỉ ốm đau ngày 6/2/2021 nhưng đến tháng 30/03/2021 mới nộp hồ sơ hưởng chế độ ốm đau thì đã bị quá hạn nộp hồ sơ.

Trường hợp bạn nộp chậm hồ sơ , vẫn được hưởng chế độ ốm đau nếu công ty bạn giải trình bằng văn bản nêu lý do chính đáng theo quy định tại Khoản 1 Điều 116 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

“Điều 116. Giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội chậm so với thời hạn quy định

1.Trường hợp vượt quá thời hạn được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 102, khoản 1 Điều 103, khoản 1 và khoản 2 Điều 110, khoản 1 và khoản 2 Điều 112 của Luật này thì phải giải trình bằng văn bản”.
mặc dù nộp muộn nhưng bạn vẫn có thể được giải quyết chế độ ốm đau nếu có giải trình với cơ quan BHXH. Hiện nay, tại mẫu 01B-HSB ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH (để đề nghị giải quyết trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe) có mục “Giải trình trong trường hợp nộp hồ sơ chậm”; bạn có thể trình bày rõ lý do nộp muộn ở mục này.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ

Trên đây là bài viết tư vấn về “Bảo hiểm xã hội nộp muộn có bị xử phạt không?”. Nếu cần giải quyết nhanh gọn các vấn đề liên quan tới dịch vụ đổi tên mẹ trong giấy khai sinh… thì hãy liên hệ ngay tới Luật sư X để chúng tôi nhanh chóng tư vấn hỗ trợ và giải quyết vụ việc. Với các luật sư có chuyên môn cao cùng kinh nghiệm dày dặn, chúng tôi sẽ hỗ trợ 24/7, giúp bạn tiết kiệm chi phí và ít đi lại.

Liên hệ hotline: 0833.102.102

Câu hỏi thường gặp

Thủ tục nộp tiền bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm?

Trường hợp đối với các doanh nghiệp đăng ký đóng bảo hiểm xã hội lần đầu thì sau khi nộp hồ sơ và được cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp nhận thì sẽ liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng của cơ quan Bảo hiểm xã hội tại nơi cơ quan đóng bảo hiểm để được cung cấp mã đơn vị. Trong vòng 2 ngày không thấy liên hệ thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ gọi điện xuống và cung cấp mã đơn vị cho công ty.
Khi nhận được mã đơn vị thì yêu cầu các công ty phải mang tiền đến nộp ngay vào tài khoản của cơ quan bảo hiểm xã hội, theo quy định thì công ty sẽ trích 32.5% tổng quỹ lương đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội để nộp phải hiểm cho người lao động.

Nộp tiền bảo hiểm xã hội bằng tài khoản cá nhân được không?

Hiện nay các cá nhân, tổ chức có tài khoản được mở tại Ngân hàng BIDV thì có thể được nộp tiền tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên nền tảng ứng dụng eBanking của ngân hàng này.
Đây là chương trình được hỗ trợ triển khai giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và ngân hàng BIDV nhằm hỗ trợ giúp đỡ người dân và người sử dụng lao động thuận tiện hơn trong quá trình giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội, đặc biệt trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, phải thực hiện quy định cách ly xã hội, đồng thời hạn chế tập trung đông người.
Do đó, hiện nay người lao động và người sử dụng lao động có thể thực hiện hai thủ tục:
– Nộp tiền gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế, đóng tiền bảo hiểm xã hội tự nguyện trực tuyến;
– Nộp tiền Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến đối với đơn vị người sử dụng lao động.

5/5 - (2 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm