Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

bởi Thanh Hằng
Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là một bộ phận của pháp luật đăng ký giao dịch bảo đảm. Việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nhằm công khai hóa tài sản đã thế chấp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bên nhanah thế chấp, đồng thời giúp các bên trong quan hệ thế chấp cũng như mọi tổ chức, cá nhân có thể tìm hiểu thông tin về tình trạng tài sản thế chấp, Thông qua công tắc đăng ký, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hiện trạng tài sản như vị trí, kết cấu, đặc điểm.,,, Vậy Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất như thế nào? Bài viết dưới đây của Luật sư X sẽ giúp các bạn giải đáp thắc mắc.

Căn cứ pháp lý

Nghị định 102/2017/NĐ-CP

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất là gì ?

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất là việc cơ quan đăng ký ghi vào sổ đăng ký; hoặc nhập vào cơ sở dữ liệu về việc bên bảo đảm dùng quyền sử dụng đất để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đối với bên nhận bảo đảm.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 102/2017/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 4. Các trường hợp đăng ký

1, Các biện pháp bảo đảm sau đây phải đăng ký:

a) Thế chấp quyền sử dụng đất;

b) Thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp tài sản đó đã được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Như vậy, theo quy định trên, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất nếu tài sản đó đã được chứng nhận là bắt buộc. Thời điểm có hiệu lực của đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất là thời điểm cơ quan đăng ký ghi nội dung đăng ký vào sổ đăng ký.

Nguyên tắc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc đăng ký thế chấp theo quy định tại Điều 4 của Thông tư này cho người yêu cầu đăng ký theo quy định tại khoản 1 Điều 8 của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP và chỉ thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong trường hợp bên thế chấp là người có quyền sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất. Các bên tham gia hợp đồng thế chấp phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung thỏa thuận về giá trị tài sản bảo đảm, nghĩa vụ được bảo đảm, việc bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự của bên thế chấp hoặc của người khác theo quy định tại khoản 3 Điều 4 của Thông tư này và các quy định khác có liên quan của pháp luật dân sự; thỏa thuận về tài sản bảo đảm khác không phải là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất nội dung khác mà các bên được thỏa thuận theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở thì không được đồng thời đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai đó; nếu đã đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai thì không được đồng thời đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở.

Trường hợp chủ đầu tư đã thế chấp và đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở hoặc nhà ở hình thành trong tương lai thì trước khi bán nhà ở trong dự án, chủ đầu tư phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký để rút bớt tài sản thế chấp, trừ trường hợp chủ đầu tư, bên mua và bên nhận thế chấp có thỏa thuận khác.

Trường hợp chủ đầu tư thế chấp và đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng công trình không phải là nhà ở, dự án đầu tư xây dụng khác hoặc công trình xây dựng hình thành trong tương lai trong các dự án nêu trên theo quy định của pháp luật thì trước khi bán công trình xây dựng trong dự án, chủ đầu tư phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký để rút bớt tài sản thế chấp.

Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai theo nguyên tắc ghi nhận nội dung đăng ký trên cơ sở thông tin được kê khai trong Phiếu yêu cầu. Người yêu cầu đăng ký phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác của thông tin được kê khai và của tài liệu, giấy tờ trong hồ sơ đăng ký.

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

– Nộp hồ sơ đăng ký: Người yêu cầu đăng ký là cá nhân, hộ gia đình, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở nộp hồ sơ đăng ký tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện nơi có đất, tài sản gắn liền với đất.
Trong trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc khu vực nông thôn thì hộ gia đình, cá nhân trong nước được lựa chọn việc nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã nơi có đất, tài sản gắn liền với đất. Trường hợp hồ sơ đăng ký nộp tại Ủy ban nhân dân xã thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.
– Tiếp nhận hồ sơ đăng ký:
Sau khi nhận được hồ sơ yêu cầu đăng ký, người thực hiện đăng ký thực hiện các việc sau đây:
+ Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ từ chối nhận hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện theo đúng quy định;
+ Ghi thời điểm nhận hồ sơ (giờ, phút, ngày, tháng, năm) vào Phiếu tiếp nhận hồ sơ; ký và ghi rõ họ, tên vào phần cán bộ tiếp nhận hồ sơ;
+ Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;
+ Cấp cho người yêu cầu đăng ký Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Sau khi nhận đủ hộ sơ hợp lệ cán bộ tiếp nhận chuyển ngay hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh.
– Kiểm tra hồ sơ yêu cầu đăng ký: Sau khi nhận hồ sơ yêu cầu đăng ký, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra hồ sơ yêu cầu đăng ký. Nếu hồ sơ không hợp lệ khi có một trong các căn cứ sau đây:
+ Không thuộc thẩm quyền đăng ký;
+ Hồ sơ đăng ký không hợp lệ;
+ Người yêu cầu đăng ký không nộp lệ phí đăng ký hoặc không thanh toán lệ phí đúng thời hạn;
+ Yêu cầu đăng ký thay đổi;
+ Khi phát hiện thông tin trong hồ sơ đăng ký không phù hợp với thông tin được lưu giữ tại cơ quan đăng ký;
+ Khi phát hiện thông tin trong hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất không đúng sự thật hoặc có giấy tờ giả mạo.
Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất từ chối đăng ký bằng văn bản và chuyển hồ sơ đăng ký, văn bản từ chối đăng ký cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả lại hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện đúng quy định.
Nếu hồ sơ đăng ký hợp lệ thì Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ghi nội dung đăng ký thế chấp vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; vào Sổ Địa chính, Sổ theo dõi biến động đất đai theo quy định của pháp luật.
– Trả kết quả đăng ký: hộ gia đình, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân cấp huyện sau khi xuất trình Phiếu hẹn trả kết quả và Giấy biên nhận thu lệ phí đăng ký.

Phí, lệ phí khi đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Đới với nộp hồ sơ trực tiếp:

– Tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được giảm 30% mức thu phí quy định từ khi Nghị quyết có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023).Phí : 0 Đồng
(Các cá nhân, hộ gia đình khi đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐCP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;)Phí : 80.000 Đồng (Đối với cá nhân) Phí : 100.000 Đồng (Đối với tổ chức)

Đối với nộp hồ sơ qua Dịch vụ bưu chính

– Tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được giảm 30% mức thu phí quy định từ khi Nghị quyết có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023) Phí : 0 Đồng
(Các cá nhân, hộ gia đình khi đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐCP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;) Phí : 100000 Đồng (Đối với tổ chứ) Phí : 80.000 Đồng (Đối với cá nhân)

Thông tin liên hệ

Trên đây là tư vấn của Luật Sư X về vấn đề. “Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất như thế nào?“. Chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên. Nhằm để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn; giúp đỡ khi có nhu cầu về các vấn đề liên quan đến thành lập công ty; tạm dừng công ty, mẫu đơn xin giải thể công ty; giấy phép bay flycam, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển đất ao sang đất sổ đỏ…. của luật sư X. Hãy liên hệ: 0833 102 102.

Hoặc qua các kênh sau:

Có thể bạn quan tâm

Câu hỏi thường gặp

Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất là bao lâu ?

Trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ. – Trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, thì thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký được tính từ ngày Văn phòng đăng ký đất đai nhận hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa chuyển đến.

Các trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Các trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất gồm:
– Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất;
– Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất;
– Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất;
– Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai;
– Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liên với đất hình thành trong tương lai;
– Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng không phải là nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khác theo quy định của pháp luật;
– Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký;
– Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp;
– Xóa đăng ký thế chấp.

Cơ quan thực hiện việc đăng ký ?

Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm