Hợp đồng thử việc lao động 2019

bởi Hoàng Hà

Luật sư X xin được cung cấp cho bạn mẫu hợp đồng thử việc lao động theo quy định của pháp luật.

Căn cứ:

  • Bộ luật lao động 2012

Nội dung tư vấn

1. Nội dung của mẫu hợp đồng thử việc lao động

Mẫu đơn thôi việc, sa thải bao gồm những nội dung như sau:

  • Họ tên và địa chỉ người sử dụng lao động và người lao động hợp pháp.
  • Công việc và địa điểm làm việc;
  • Thời hạn của hợp đồng thử việc;
  • Mức lương, hình thức trả lương mỗi tháng, thời hạn trả lương tính từ ngày nào, phụ cấp, lương trách nhiệm và các khoản bổ sung khác.
  • Thời gian làm việc.
  • Quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động hợp pháp.

2. Mẫu hợp đồng thử việc lao động

Hợp đồng thử việc là căn cứ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa người sử dụng lao động và người lao động. Một mẫu hợp đồng thử việc chuẩn có nội dung là thoả thuận về nội dung công việc mà người lao động đảm nhận, nêu rõ nội dung về quyền và nghĩa vụ đã thoả thuận giữa hai bên để hướng tới thoả thuận chung.

Mẫu hợp đồng:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o———
………,ngày….tháng….năm 20…..

HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC LAO ĐỘNG

Hôm nay, tại……………………………………….. vào lúc……………………………..

I. Bên sử dụng lao động (sau đây gọi là Bên X):

Bên X:…………………………………………………………………………………………..
Người đại diện:……………………………… Chức vụ:……………………..
Quốc tịch: …………………………………………………………….…………
Địa chỉ nơi làm việc: …………………………………………………………..
Số điện thoại: …………………………………………………………………..
Mã số thuế: ……………………………………………………………………..
Số tài khoản: ……………………………………………………………………
Tại Ngân hàng: …………………………………………………………………

II. Người lao động:

Ngày tháng năm sinh: ……………..………… Giới tính: ……………..…….
Quê quán: ………………………..……………………………………………..
Địa chỉ thường trú:……………….…………………………………………….
Số CMTND:…………………. Ngày cấp: ……………… Nơi cấp:……………
Trình độ: …………………………….. Chuyên ngành: ………..……………….

III. Hai bên cùng nhau đồng ý thực hiện ký kết hợp đồng thử việc lao động với các thỏa thuận sau đây:

Điều 1: Nội dung cơ bản của hợp đồng
1. Hợp đồng này sẽ có hiệu lực từ ngày……………………………………………..
Thời gian bắt đầu thử việc từ ngày …………..…..……… và kết thúc vào ngày ………………………..
(Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên; Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ. Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.)
2. Địa điểm thử việc tại: …………………………..…………………………………
3. Chức danh thử việc: ………………….…………Chức vụ: …………………..
4. Nhiệm vụ công việc như sau:
– Người lao động sẽ chịu sự quản lí của ông/bà: …………………………………
– Thực hiện công việc theo đúng chức danh, đúng chuyên môn của mình dưới sự hướng dẫn của quản lí, ban lãnh đạo Công ty.
– Phối hợp cùng với các bộ phận, phòng ban khác trong Công ty để đạt hiệu quả cao nhất trong thời gian thử việc.
– Những công việc khác nhưng thuộc phạm vi của người lao động.

Điều 2: Chế độ làm việc

1. Thời gian làm việc: ……..………………………………………………………
2. Thời gian giải lao: ……………………………………………………………………..
3. Thiết bị và công cụ làm việc sẽ được Công ty cung cấp tùy vào tính chất công việc.
4. Điều kiện an toàn lao động và vệ sinh lao động tại nơi làm việc được đảm bảo theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của người lao động

1. Quyền của người lao động
– Mức lương thử việc: ……………………………………………………………..
(Do hai bên thỏa thuận, tối thiểu bằng 85% mức lương cơ bản của công việc đó).
– Phương thức trả lương: ……………………………………………………………
– Thời hạn trả lương: ……………………………………………………………………..
– Các chế độ: …………………………………………………………………………………..
– Trong thời gian thử việc, có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu đã thoả thuận.
2. Nghĩa vụ của người lao động
– Thực hiện công việc với hiệu quả cao nhất theo sự phân công, điều hành dưới sự hướng dẫn của quản lí, ban lãnh đạo Công ty.
– Nắm rõ và chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động của Công ty.
– Bồi thường vi phạm nếu gây hư hỏng trang thiết bị tùy theo mức độ.
– Thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng thử việc và các thỏa thuận bằng văn bản khác với Công ty.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

1. Quyền của người sử dụng lao động
– Hướng dẫn, chỉ đạo người lao động hoàn thành công việc theo Hợp đồng thử việc.
– Có quyền áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của pháp luật hiện hành và theo nội quy Công ty trong thời gian thử việc.
– Trong thời gian thử việc, được huỷ bỏ thoả thuận thử việc.
– Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng, kỷ luật người lao động theo đúng quy định của pháp luật và nội quy công ty.
– Đòi bồi thường, khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi của mình nếu người lao động vi phạm pháp luật hay các điều khoản của hợp đồng này.
2. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động
– Bảo đảm việc làm và thực hiện đúng các thỏa thuận theo hợp đồng này để người lao động đạt hiệu quả công việc cao.
– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động.
– Trong thời hạn 03 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc phải thông báo cho người lao động kết quả công việc đã làm thử; trường hợp đạt yêu cầu thì khi kết thúc thời gian thử việc phải giao kết ngay hợp đồng lao động.

Điều 5: Điều khoản thi hành

– Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng này thì áp dụng theo quy định của thỏa ước tập thể, nội quy lao động và pháp luật lao động.
– Hợp đồng này bao gồm 3 (ba) mặt, được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG                             NGƯỜI LAO ĐỘNG
    (Ký và ghi rõ họ tên)                                       (Ký và ghi rõ họ tên)

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay
Bình chọn bài viết

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm