Không đi bầu cử có bị phạt không?

Cứ năm năm một lần thì nước Việt Nam ta sẽ tiến hành bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Vậy không đi bầu cử có bị phạt không?

Căn cứ pháp lý:

  • Hiến pháp 2013;
  • Luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân 2015.

Nội dung tư vấn

Phải khẳng định rằng, bầu cử là quyền của công dân từ đủ 18 tuổi trở lên theo quy định tại Điều 27 Hiến pháp 2013:

Điều 27
Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Việc thực hiện các quyền này do luật định.

Có thể thấy, không những công dân có quyền bầu cử mà có quyền tự ứng cử vào Quốc hội và hội đồng nhân dân. Hiến pháp khẳng định rằng đây là quyền không phải nghĩa vụ nên công dân có thể lựa chọn việc tiến hành đi bỏ phiếu bầu cử hoặc không. Như vậy câu hỏi không đi bầu cử có bị phạt không đã có câu trả lời: Việc không đi bỏ phiếu bầu cử sẽ không bị xử phạt hay chịu chế tài về hành chính hay hình sự nên hãy yên tâm.

Ngoài ra, trong trường hợp công dân không đi bỏ phiếu thì có thể ủy quyền cho một người khác thay mình làm công việc này theo quy định tại Điều 69 Luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân 2015:

Điều 69. Nguyên tắc bỏ phiếu

1. Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bỏ một phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân tương ứng với mỗi cấp Hội đồng nhân dân.

2. Cử tri phải tự mình, đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này; khi bầu cử phải xuất trình thẻ cử tri.

3. Cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu; người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri. Trường hợp cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.

4. Trong trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu được thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử. Đối với cử tri là người đang bị tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mà trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng hoặc cử tri là người đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử.

5. Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả thành viên Tổ bầu cử.

6. Nếu viết hỏng, cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác.

7. Khi cử tri bỏ phiếu xong, Tổ bầu cử có trách nhiệm đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào thẻ cử tri.

8. Mọi người phải tuân theo nội quy phòng bỏ phiếu.

Như vậy, công dân phải tự mình đi bầu và trong trường hợp không thể có mặt thì ý chí đó được giữ nguyên, ghi nhận trong phiếu bầu cử và chỉ ủy quyền lại cho người khác để bỏ phiếu thay mà thôi. Trên thực tế, bạn nên tự mình đi bỏ phiếu vì thủ tục để ủy quyền cho người khác cũng phức tạp và tốn thời gian hơn việc ra điểm bầu cử.

Hãy coi bầu cử là quyền và trách nhiệm đối với chính bản thân mình

Hi vọng bài viết này sẽ có X

Từ khóa: , ,